EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

Про кафедру

Кафедру англійської мови та методики її навчання створено в 2005 р. як відгалуження кафедри практики іноземних мов, заснованої в 1954 році. У свій час тут працювали досвідчені викладачі-професіонали М.К. Береговенко, Л.І. Блощаненко, І.В.Фомічова, Д.Г.Войченко, Є.П.Шуст, Р.І. Дейко, В.О. Андрієць, І.П.Безлюдний, В.Я.Куценко, І.С.Лозебний, М.Г. Семенова, які зробили вагомий внесок у формування іміджу кафедри та університету в цілому. З 1964  до 1987 кафедру іноземних мов очолювала доцент Єлісєєва В.Л., з 1998 до 2005 р. керівництво кафедрою здійснювала к.п.н., доцент, Заслужений працівник народної освіти України Н.М. Бріт. З 2005 до 2015 р. кафедрою керував доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти  України О.І. Безлюдний. У  період з 2015 по 2020 рік кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент А.С. Гембарук. На сьогодні кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент О.С. Комар.                                                                                                                       Кадровий склад кафедри нараховує 30 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 1 – доктор наук, професор, 1 – доктор наук, доцент; 1 – кандидат наук, професор; 13 кандидатів наук, доцентів; 1 – кандидат наук, старший викладач; 4 – старших викладачів; 4–  викладачі; 1 – викладач-стажист; 4 лаборанти.

Кафедра сформувалася у дружній колектив однодумців, здатний вирішувати як науково-теоретичні, так і практичні проблеми, і має добрі традиції щодо організації роботи на всіх рівнях діяльності навчального закладу вищої педагогічної освіти.

Кафедра англійської мови та методики її навчання знаходиться в постійному пошуку нових форм організації академічної діяльності, яка є пріоритетним напрямом розвитку закладів вищої освіти. У процесі викладання навчальних дисциплін широко використовується інтерактивна модель навчання, яка орієнтована на забезпечення комунікативно-діяльнісного характеру процесу засвоєння знань та набуття досвіду, необхідного для продукування нових знань, на створення умов для розвитку професіоналізму та мобільності суб’єктів навчальної взаємодії, готовності до соціальної взаємодії на засадах діалогу культур та реалізації культурно свідомої ролі у ньому.

Наукова робота кафедри передбачає проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі  лінгводидактики, іноземної філології, методики навчання англійської мови у закладах вищої та загальної серелньої освіти, порівняльної (компаративної) педагогіки,  психолого-педагогічних проблем.

Кафедра англійської мови та методики її навчання здійснює входження в міжнародну систему освіти і науки на засадах Болонського процесу та в контексті світових інтеграційних процесів. Маючи роботу по встановленню міжнародних зав’язків за обов’язковий компонент своєї діяльності і працюючи на терені того державного стандарту щодо встановлення міжнародних контактів з освітніми установами закордону, який уже склався в Україні, підрозділ організовує свою роботу за такими вже традиційними напрямами:

 • підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах;
 • спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців;
 • міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі;
 • членство у міжнародних адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах, зокрема у: Міжнародній асоціації викладачів англійської мови TESOL; Міжнародній асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL); Українській асоціації дослідників освіти (UERA);
 • участь викладачів у міжнародних програмах, проектах та фондах, серед яких: Eminence, Erasmus+, «Програма подвійного диплому», тощо.;
 • співробітництво з міжнародними організаціями та інституціями України і закордону.

У період з 2013 – 2019 р.р. кафедра була учасником спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління». Членами робочої групи проекту були завідувач кафедри, к. пед. Н., доцент  Гембарук А.С. та к. пед. Н., доцент Бевз О.П. Серед учасників проекту  к. пед. Н., доц. Капелюшна Т.В., к. пед. Н., доц.  Постоленко І.С., к. пед.  Н., доц. Деркач С.П., к. ф. н., доц. Комар О.С., к. пед.  Н., доц. Холод І.В., ст. викладач Коваленко О.В., ст. викладач Колісніченко А.І. У рамках проекту викладачі кафедри успішно здійснили пілотування інноваційної програми з методики навчання англійської мови, яка пройшла міжнародну експертизу та впроваджена в освітній процес на факультеті іноземних мов. На заняттях окрім опанування сучасними методами навчання, здобувачі вищої освіти розвивають критичне мислення та креативність, покращують навички вирішення проблем та завдань, розвивають здатність прийняття рішень.

У контексті міжнародної діяльності викладачі кафедри проходять стажування за кордоном у Великій Британії, США, Португалії, Республіці Польща, Латвії; публікують результати своїх досліджень в авторитетних іноземних виданнях; беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах. Все це дає можливість професорсько-викладацькому складу кафедри ознайомитися з інноваційними педагогічними технологіями та методами викладання, а також поділитися власним досвідом із європейськими колегами.

 

 

Склад кафедри

1. Комар Олег Станіславович доктор педагогічних наук,  доцент, в.о. завідувача кафедри
2. Безлюдний Олександр Іванович доктор педагогічних наук, професор
3. Бріт Надія Михайлівна кандидат педагогічних наук, професор, директор Регіонального центру навчання іноземних мов
4. Постоленко Ірина Сергіївна кандидат педагогічних наук,  доцент, декан факультету іноземних мов
5. Гембарук Алла Степанівна кандидат педагогічних наук, доцент, керівник Лабораторії навчання іноземних мов
6. Бевз Олена Павлівна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник декана з питань педагогічної практики
7. Деркач Світлана Петрівна кандидат педагогічних наук,  доцент
8. Капелюшна Тетяна Вікторівна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник завідувача кафедри з наукової  роботи
9. Сушкевич Ольга Валентинівна кандидат філологічних наук,  доцент, заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності
10. Бондарук Яна Володимирівна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник декана факультету з наукової роботи
11. Прокоф’єв Геннадій Леонідович кандидат філологічних  наук,  доцент
12. Холод Ірина Василівна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник декана з питань підвищення кваліфікації
13. Бойко Яків Анатолійович кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з питань завантаження наукових праць до університетського репозитарію
14. Солодчук Альона Валеріївна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник декана з виховної роботи
15. Левчук Оксана Андріївна кандидат філологічних наук,  доцент
16. Яловенко Ольга Вікторівна кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з дистанційної роботи, наукометрії та  зв’язків з громадськістю
17. Загребнюк Юлія Володимирівна кандидат педагогічних наук
18. Колісніченко Ангеліна Іванівна кандидат педагогічних наук, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
19. Коваленко Олександр Васильович старший викладач
20. Галай Олена Валентинівна старший викладач, секретар кафедри
21. Опришко Анна Юріївна викладач
22. Підгаєцька Анна Віталіївна кандидат філологічних наук, старший викладач
23. Люшнівська Людмила Михайлівна викладач
24. Біленька Юлія Олександрівна викладач, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи
 25. Коломієць Мальвіна Миколаївна викладач, профорг кафедри
 26. Коломієць Олена Сергіївна викладач-стажист
 27. Баліцький Василь Петрович старший лаборант
 28. Мельник Ілона Володимирівна старший лаборант
 29. Владичина Ольга Олександрівна лаборант
 30. Баліцька Вікторія Василівна лаборант

 

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра

 1. Практика усного та писемного мовлення
 2. Практична граматика
 3. Практична фонетика
 4. Практичний курс англійської мови
 5. Іноземна мова
 6. Теоретична фонетика
 7. Країнознавство
 8. Країнознавство Великобританії
 9. Історія мови
 10. Історія англійської мови
 11.  Вибрані питання теорії та практики перекладу
 12.  Теорія і практика перекладу
 13.  Англійська діалектологія
 14.  Методика навчання англійської мови
 15.  Методика навчання англійської мови у профільній школі
 16.  Шкільний курс англійської мови в ЗЗСО
 17.  Методика навчання англійської мови в ЗЗСО
 18.  Креативне та академічне письмо
 19.  Інтерпретація тексту
 20.  Граматичні проблеми перекладу
 21.  Аналіз підручників з англійської мови
 22.  Аналіз публіцистичного тексту
 23.  Практикум з англійської мови
 24.  Перша іноземна мова

 

Контактна інформація

 

Email: kafam@udpu.edu.ua

 

 

Профіль кафедри в Google Academy

 

Google Scholar

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ОС «бакалавр» на 2020-2021 н.р.

орieнтовна_тематика

Завантажити (TIFF, 1.04MB)

ЗВІТ

про виконання проміжного етапу науково-дослідної роботи на тему:

«Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті»

(2020 рік)

Завантажити (DOCX, 80KB)