ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Кафедра англійської мови та методики її навчання

Про кафедру

Кафедру англійської мови та методики її навчання створено в 2005 р. як відгалуження кафедри практики іноземних мов, заснованої у 1954 році. У свій час тут працювали досвідчені викладачі-професіонали: М. К. Береговенко, Л. І. Блощаненко, І. В.Фомічова, Д. Г.Войченко, Є. П.Шуст, Р. І. Дейко, В. О. Андрієць, І. П.Безлюдний, В. Я.Куценко, І. С.Лозебний, М. Г. Семенова, які зробили вагомий внесок у формування іміджу кафедри та університету в цілому. З 1964  по 1987 року кафедру іноземних мов очолювала доцент В. Л. Єлісєєва,   з 1988 по 2005 роки керівництво кафедрою здійснювала к.п.н., доцент, Заслужений працівник  освіти України Н. М. Бріт. З 2005 по 2015 р. кафедрою керував доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти  України О. І. Безлюдний. У  період з 2015 по 2020 рік кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент А. С. Гембарук. З 2021 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент  О. С. Комар.

Кадровий склад кафедри нараховує 25 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких:

 • 1 доктор наук, професор;
 • 1 доктор наук, доцент;
 • 13 кандидатів наук, доцентів;
 • 2 старших викладача; 
 • 4 викладачів;
 • 1 викладач-стажист;
 • 3 лаборанти.

Кафедра сформувалася у дружній колектив однодумців, здатний вирішувати як науково-теоретичні, так і практичні проблеми, і має добрі традиції щодо організації роботи на всіх рівнях діяльності навчального закладу вищої педагогічної освіти.

Кафедра англійської мови та методики її навчання знаходиться в постійному пошуку нових форм організації академічної діяльності, яка є пріоритетним напрямом розвитку закладів вищої освіти. У процесі викладання навчальних дисциплін широко використовується інтерактивна модель навчання, яка орієнтована на забезпечення комунікативно-діяльнісного характеру процесу засвоєння знань та набуття досвіду, необхідного для продукування нових знань, на створення умов для розвитку професіоналізму та мобільності суб’єктів навчальної взаємодії, готовності до соціальної взаємодії на засадах діалогу культур та реалізації культурно свідомої ролі у ньому.

Наукова робота кафедри передбачає проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі  лінгводидактики, іноземної філології, методики навчання англійської мови у закладах вищої та загальної середньої освіти, порівняльної (компаративної) педагогіки,  психолого-педагогічних проблем.

Кафедра англійської мови та методики її навчання здійснює входження в міжнародну систему освіти і науки на засадах Болонського процесу та в контексті світових інтеграційних процесів. Маючи роботу по встановленню міжнародних зав’язків за обов’язковий компонент своєї діяльності і працюючи на терені того державного стандарту щодо встановлення міжнародних контактів з освітніми установами закордону, який уже склався в Україні, підрозділ організовує свою роботу за такими  напрямами:

 • підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах;
 • спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців;
 • міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі;
 • членство у міжнародних адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах, зокрема у:

Українській асоціації дослідників освіти (UERA);

Міжнародній асоціації викладачів англійської мови TESOL;

Міжнародній асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL);

 • участь викладачів у міжнародних програмах, проектах та фондах, серед яких: Eminence, Erasmus+, «Програма подвійного диплому» тощо;
 • співробітництво з міжнародними організаціями та інституціями України і закордону.

У період з 2013 по 2019 р.р. кафедра була учасником спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління». Членами робочої групи проекту були  к.пед.н., доцент  А. С. Гембарук  та к.пед.н., доцент О. П. Бевз. Серед учасників проекту  к.пед.н., доц. Т. В. Капелюшна , к.пед.н., доц. І.С. Постоленко,  д.пед.н., доц. О. С. Комар , к.пед.н. І. В. Холод, к.пед.н. А. І. Колісніченко,  к.пед.н., доц. С. П. Деркач , ст. викладач О. В. Коваленко. У рамках проекту викладачі кафедри успішно здійснили пілотування інноваційної програми з методики навчання англійської мови, яка пройшла міжнародну експертизу та впроваджена в освітній процес на факультеті іноземних мов. На заняттях окрім опанування сучасними методами навчання, здобувачі вищої освіти розвивають критичне мислення та креативність, покращують навички вирішення проблем та завдань, розвивають здатність прийняття рішень.

У контексті міжнародної діяльності викладачі кафедри проходять стажування за кордоном у Великій Британії, США, Португалії, Республіці Польща, Латвії; публікують результати своїх досліджень в авторитетних іноземних виданнях; беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах. Все це дає можливість професорсько-викладацькому складу кафедри ознайомитися з інноваційними педагогічними технологіями та методами викладання, а також поділитися власним досвідом із європейськими колегами.

 

Склад кафедри

 

1. Комар Олег Станіславович доктор педагогічних наук,  доцент,  завідувач кафедри
2. Безлюдний Олександр Іванович доктор педагогічних наук, професор
3. Постоленко Ірина Сергіївна кандидат педагогічних наук,  доцент, декан факультету іноземних мов
4. Гембарук Алла Степанівна кандидат педагогічних наук, доцент, керівник Лабораторії навчання іноземних мов
5. Бевз Олена Павлівна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник декана з питань педагогічної практики
6. Капелюшна Тетяна Вікторівна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник завідувача кафедри з наукової  роботи
7. Сушкевич Ольга Валентинівна кандидат філологічних наук,  доцент, заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності
8. Прокоф’єв Геннадій Леонідович кандидат філологічних  наук,  доцент
9. Процько Євгенія Сергіївна кандидат педагогічних  наук,  доцент
10. Бойко Яків Анатолійович кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з питань завантаження наукових праць до університетського репозитарію
11. Солодчук Альона Валеріївна кандидат педагогічних наук,  доцент, заступник декана з виховної роботи
12. Левчук Оксана Андріївна кандидат філологічних наук,  доцент,

заступник завідувача кафедри з дистанційної роботи, наукометрії та  зв’язків з громадськістю

13. Яловенко Ольга Вікторівна кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з курсів підвищення кваліфікації
14. Загребнюк Юлія Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент
15. Колісніченко Ангеліна Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
16. Коваленко Олександр Васильович старший викладач
17. Галай Олена Валентинівна старший викладач, секретар кафедри
18. Соловей Анна Юріївна викладач
19. Підгаєцька Анна Віталіївна кандидат педагогічних наук, старший викладач
20. Біленька Юлія Олександрівна викладач, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи
 21. Коломієць Мальвіна Миколаївна викладач, профорг кафедри
 22. Владичина Ольга Олександрівна старший лаборант
 23. Жупаник Ольга Ігорівна викладач-стажист
 24. Баліцька Вікторія Василівна старший лаборант
 25. Лопушенко Аліна Вікторівна лаборант

 

Перелік дисциплін кафедри

 1. Практикум з англійської мови
 2. Практика усного та писемного мовлення
 3. Практична граматика
 4. Практична фонетика
 5. Практичний кур англійської мови
 6. Теоретична фонетика
 7.  Країнознавство
 8. Країнознавство Великобританії
 9. Історія мови
 10. Історія англійської мови
 11. Вибрані питання теорії та практики перекладу
 12.  Діалектологія
 13. Методика навчання англійської мови
 14. Методика навчання англійської мови в базовій школі
 15. Методика навчання англійської мови в закладах освіти
 16. Інтерпретація тексту
 17. Граматичні проблеми перекладу
 18. Аналіз підручників з англійської мови
 19. Аналіз публіцистичного тексту
 20. Комунікативний курс англійської мови

 

Контактна інформація

Email: kafam@udpu.edu.ua

 

Профіль кафедри в Google Academy

Google Scholar

 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ОС «бакалавр» на 2021-2022 н.р.

Завантажити (DOCX, 19KB)

 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

ОС «бакалавр» на 2021-2022 н.р.

Завантажити (DOCX, 17KB)

 

 

ЗВІТ

про виконання проміжного етапу науково-дослідної роботи на тему:

«Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті»

(2020 рік)

Завантажити (DOCX, 80KB)