ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Яловенко Ольга Вікторівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Практичний курс англійської мови
  • Історія мови

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

2019, «Ідентичність героя в умовах транскультуралізму у творчості Джумпи Лагірі» зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

1. Яловенко О. В. Специфіка осмислення проблеми гендерних стосунків у творчості Джумпи Лагірі. Збірник наукових праць «Філологічні трактати». Том 12, № 2, 2020. С. 136-143.

URL: file:///C:/Users/111/Downloads/jurnsumdueduua-yalovenko-olha%20(1).pdf

 

2. Яловенко О. В., Загребнюк Ю.В. Methods and technologies for professional self-determination of students in the USA. Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи». № 1 (213). Умань, 2021. С. 59-65.

URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/232764

 

3. Olha Yalovenko. Food as a Concept of Culture and Indian Code in Jhumpa Lahiri`s Writing. Вісник Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». № 1 (21). 2021. С. 94-103.

URL: https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2021/1/abstracts21-1/9.pdf

 

4. Яловенко О. Концепт уявного дому і транскультурна парадигма в оповіданні Д.Лагірі «У пані Сен» // Вісник Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2019. – № 2 (18). – С. 213-220.

URL:  http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12604

 

5. Яловенко О. Культурний артефакт в оповіданні Д. Лагірі «Благословенний будинок» / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» // УДПУ ім. П. Тичини (10 квітня 2020 р.). С. 272-275.

URL:  http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12770

 

6. Публікація у виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science. Olha Yalovenko, Olena Nyshenko, Olha Poliakova, Liudmyla Prokopenko, Iryna Loshchenova, Oksana Oleksіuk “Theoretical foundations for the development of professional competencies in education”. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Issue 12/01-XXVI. 2022. P. 151-155.

 

7. Публікація у фаховому виданні кат.Б. Olha Yalovenko. New Interpretation of Gender Relations in Jhumpa Lahiri`s “Hell Heaven”. Актуальні питання гуманітарних наук. Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету ім. I. Франка. Випуск 47. Том 4. 2022. С. 159-165.

 

8. Публікація у міжнародній колективній монографії. Яловенко О.В., Прокоф’єва М.О., Сабітова А.П. КУЛЬТУРНИЙ КОД ЯК МАРКЕР ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ) / Moderní aspekty vědy: XV. Díl mezinárodní kolektivní monografie (MODERN ASPECTS OF SCIENCE. 15- th volume of the international collective monograph) / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022.  С. 354-370.

 

Посібники та монографії 

1. Yalovenko O. The Moonstone: Home Reading Tasks = Місячний камінь: завдання для домашнього читання : reference book : навч. посіб. для студ. ф-тів іноземних мов вищих закладів освіти  / Olha Yalovenko ; [rev.: O. Komar, A. Stepanova, D. Chyk] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. – Uman : Vizavi, 2021. – 126 p.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13745

 

2. Yalovenko O. Character`s Identity in Jhumpa Lahiri`s Writing: a Transcultural Paradigm = Ідентичність героя у творчості Джумпи Лагірі: транскультурний вимір : monograph / Olha Yalovenko ; [rev.: О. Zelinska, A. Stepanova, D. Chyk, O. Kychenko; scient. edit. I. Limborsky] ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. – Uman: Vizavi, 2020. – 224 p.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13355

 

Стажування за останні 5 років

1. Навчання в аспірантурі при кафедрі прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету (2013-2018 р.р.).

2. Науково-педагогічне стажування в університеті прикладних наук / ISMA, The University of Applied Sciences (2022 р. м. Рига, Латвія)

 

Контакти викладача (електронна пошта)

o.yalovenko@udpu.edu.ua

Orcid

Web of Science

Scopus

Google Scholar