ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Наука

Наукова робота факультету іноземних мов передбачає проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі романо-германської філології, загального мовознавства, методики навчання іноземних мов у вищій та середній школі, зіставної лінгвістики, зіставної (компаративної) педагогіки, психолого-педагогічних проблем.

Викладачі факультету здійснюють наукові дослідження 4 комплексних тем («Адаптивна система навчання іноземних мов у немовному вузі» (державний реєстраційний номер – 0111U007543), «Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики» (державний реєстраційний номер – 0111U007550), «Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті» (державний реєстраційний номер – 0111U007527), «Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні» (державний реєстраційний номер – 0111U009200)  та 60 індивідуальних тематик.

DSC_0638111

У контексті євроінтеграційних процесів та сучасних завдань державотворення до пріоритетних напрямів наукової діяльності факультету іноземних мов відносяться:

  • формування і підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • виконання планової науково-дослідної роботи;
  • підвищення рівня якості результатів науково-дослідної роботи, що виконується на кафедрах у межах робочого часу викладачів;
  • підготовка викладачами наукових публікацій за результатами проведених досліджень та розробка науково-методичного забезпечення навчального процесу; збільшення кількості публікацій у наукометричних міжнародних базах даних;
  • наукова робота молодих учених;
  • науково-дослідна робота студентів, їх підготовка до Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; робота з обдарованою студентською молоддю;
  • проведення міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів на базі факультету та участь викладачів у конференціях різного рівня поза університетом;
  • наукова співпраця з провідними науково-дослідними установами НАН України, НАПН України, вищими навчальними закладами України;
  • міжнародна наукова співпраця кафедр, наукове співробітництво із зарубіжними організаціями, участь у міжнародних грантах.

Кафедри факультету мають сталі наукові зв’язки з ВНЗ Києва, Харкова, Львова, Донецька, Горлівки, Черкас, Житомира та інших міст України, співробітництво з лабораторією навчання іноземних мов, лабораторією порівняльної педагогіки НАПН України, Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні, Британською Радою, Університетом Ліможу (Лімож, Франція), Європейським колегіумом університету імені Адама Міцкевича (Познань, Польща), Брестським державним університетом імені А.С.Пушкіна (Брест, Білорусь), Інститутом філології Державної вищої професійної школи (м. Плоцьк, Польща), Томським політехнічним університетом (Томськ, Росія), Академією імені Яна Длугоша (Ченстохов, Польща), Європейським колегіумом імені Яна Павла ІІ (Лєшно, Польща), Вищою менеджерською школою (Лєшно, Польща).

Фахівцями факультету постійно поповнюється навчально-методичне забезпечення, що сприяє якісній, фундаментальній підготовці наших студентів. Випускаються підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, монографії, розробляються електронні підручники. Результати наукових досліджень публікуються у фахових державних та закордонних виданнях, оприлюднюються на міжнародних і всеукраїнських конференціях та семінарах.

Факультет випускає фахове видання «Порівняльно-педагогічні студії» (входить до науково-метричних баз України), в якому публікуються професорсько-викладацький склад факультету, провідні вчені України та інших держав.

Сталі традиції науково-дослідної роботи на факультеті розвивають Регіональний центр навчання іноземних мов та три його підструктури: «Лабораторія навчання іноземних мов», «Лабораторія порівняльної педагогіки» і «Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики». Одним із основних напрямків діяльності центру та лабораторій є організація і проведення наукових досліджень. Серед основних завдань їх науково-дослідної роботи – розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень із пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; широке використання інтелектуального потенціалу факультетуу для забезпечення розвитку науки, культури та науково-технічного прогресу.

У 2015 р. на факультеті іноземних мов заснована Наукова школа порівняльної педагогіки, яка є однією з підструктур Української асоціації дослідників освіти (УАДО), а відтак її завдання сформульовано в річищі завдань Європейської асоціації дослідників освіти. Наукові напрями досліджень наукової школи: дослідження, теоретичну основу яких становлять основні положення компаративістики як науки про  зіставлення особливостей загальних і окремих тенденцій, законів та закономірностей розвитку освіти в світовому, регіональному і національному масштабах;  проведення теоретичних та експериментальних досліджень із метою проведення порівняльного аналізу; дослідження освітніх ідей видатних педагогів різних часів і народів із метою здійснення об’єктивного цілісного аналізу поглядів і концепцій у їх зіставленні з виділенням спільних і відмінних рис, тощо.

Збірник наукових праць студентів та молодих учених 2019

студ_збірник_ФІМ_compressed

Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ»

Програма_мiжнар._конф.

МАТЕРІАЛИ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ» (І частина)

ЧАСТИНА_1

МАТЕРІАЛИ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ» (ІІ частина)

ЧАСТИНА_2