ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Про факультет

Постоленко Ірина Сергіївна – декан факультету іноземних мов , кандидат педагогічних наук, доцент

Факультет іноземних мов було засновано в 2005 році як факультет іноземної філології Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2015 році факультет іноземної філології було перейменовано на факультет іноземних мов. Сьогодні факультет став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні.

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

Напрями підготовки та спеціальності

Факультет іноземних мов готує фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітніми програмами:

Денна форма навчання

Освітній ступінь  «Бакалавр»

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

Спеціалізація: німецька (французька, іспанська, китайська) мова

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітньо-наукова програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Заочна форма навчання

Освітній ступінь  «Бакалавр»

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська))

Спеціальність: 035 Філологія

Освітня програма: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Структурні підрозділи факультету

Факультет працює у складі трьох кафедр:

Для забезпечення умов здобуття якісної освіти та організації науково-методичної роботи викладачів і студентів на факультеті створено Регіональний центр навчання іноземних мов (директор – кандидат педагогічних наук, професор Бріт Н.М.).

У складі центру працюють дві науково-дослідні лабораторії:

Кадровий потенціал

Факультет іноземних мов має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, Заслужені працівники освіти України, досвідчені викладачі методисти. Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних вузів України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у провідних університетах нашої країни та зарубіжжя.

Переважна більшість викладачів кафедр факультету пройшла  кількаразове мовне стажування в провідних університетах країн-носіїв мови – США, Франції, Уельсі, Канаді, Німеччині, Франції, Іспанії, Португалії та ін.

Крім того викладачі факультету є членами міжнародних адміністративних структур, асоціацій, товариств. До навчального процесу на факультеті залучаються представники закордону: Великої Британії, Франції, Німеччини, США тощо.

 Адреса факультету:

20300

вул.Садова, 28

4 поверх, ауд.403

тел. (04744) 4 04 93

e-mail