ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Загальна інформація

В умовах інтеграції України в Європейську та світову спільноту, переорієнтація нашого суспільства на якісно нові форми та принципи життєдіяльності саме високоякісна освіта стає ключем до соціально-економічних перетворень, які відбуваються в країні. Як відзначається у Національній доктрині розвитку освіти, стратегія мовної освіти ХХІ століття спрямовується на створення безперервної системи, що забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державою і хоча б однією іноземною мовою.

На сучасному етапі значно зростає роль закладу вищої освіти, який покликаний не лише готувати висококваліфіковані кадри, а бути сучасним осередком наукових пошуків.  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на факультеті іноземних мов успішно функціонує Навчально-науковий центр  іноземних мов  із підструктурами: науково-дослідною лабораторією «Навчання іноземних мов» (керівник –  кандидат педагогічних наук, доцент А.С. Гембарук), науково-дослідною лабораторією «Педагогічної компаративістики» (керівник –  доктор педагогічних наук, професор О. А. Заболотна) та науково-дослідною лабораторією «Лінгвокультурології та зіставної лінгвістики» (керівник – доктор педагогічних наук, професор І.О. Білецька).

Метою діяльності  Навчально-наукового центру  іноземних мов є: організація та координація науково-методичної діяльності викладачів іноземної мови закладів вищої освіти і закладів середньої освіти регіону; сприяння проведенню викладачами факультету індивідуальних дисертаційних досліджень; удосконалення процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти університету через прилучення їх до наукової роботи; популяризація та забезпечення умов отримання іншомовної освіти серед освітніх закладів регіону.

Основними напрямками діяльності Навчально-наукового центру  іноземних мов є: формування науково-методичної бази, розробка посібників, укладання монографій, проведення наукових конференцій, дискусій, семінарів, тренінгів, розробка методичних рекомендацій тощо; забезпечення підвищення якості підготовки фахівців для школи та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету; організація на основі використання результатів досліджень освітнього процесу здобувачів вищої освіти, підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; організація наукових досліджень в контакті з іншими закладами вищої освіти, науковими закладами Академії педагогічних наук України, закладами освіти шляхом координації тематики   наукових   робіт,   організації   спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад; проведення культурно-просвітницької роботи, організація лекцій, виставок, громадських обговорень проблем освіти зарубіжжя; створення регіонального інформаційного центру з відповідним банком даних, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою, електронними виданнями і добіркою Інтернет-ресурсів.

Діяльність Навчально-наукового центру іноземних мов реалізується у тісному контакті з лабораторією навчання іноземних мов та лабораторією порівняльної педагогіки НАПН України, Інститутом післядипломної освіти, Київським лінгвістичним університетом, кафедрами іноземної мови НПУ імені Михайла Драгоманова, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Донецьким національним університетом, Харківським інститутом післядипломної освіти, коледжами, педагогічними училищами усіх областей України.

Крім того, центр співпрацює з Європейським колегіумом університету імені Адама Міцкевича у місті Познань (Польща) та Інститутом філології вищої школи професійної освіти міста Плоцьк (Польща), з якими підписано відповідні угоди про співпрацю. Надання офіційного статусу такому співробітництву дозволяє в контексті інтернаціоналізації діяльності факультету іноземних мов вирішувати питання підвищення мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти – одного з вимог навчання в умовах ЕКТС.

У науково-дослідних лабораторіях центру проводяться наукові дослідження у галузі іноземних мов, педагогічної компаративістики, методики навчання іноземних мов, результати яких регулярно висвітлюються у наукових публікаціях, під час конференцій, нарад, круглих столів тощо.