Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
29.01.2020
Офіційний сайт УДПУ

Лабораторія педагогічної компаративістики

Дата зміни інформації: 16.02.2016

Заболотна О.А.

Завідувач лабораторії педагогічної компаративістики, доктор педагогічних наук, професор, науковий кореспондент лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки АПН України – Заболотна Оксана Адольфівна 

Лабораторія педагогічної компаративістики є структурним підрозділом Регіонального центру навчання іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Діяльність лабораторії здійснюється під егідою Національної академії педагогічних наук України та регламентується офіційними угодами про співпрацю з лабораторією порівняльноїпедагогіки Інституту педагогіки НАПН України (завідувач доктор пед. наук Локшина О.І.).

Метою діяльності лабораторії є: організація науково-дослідної роботи викладачів з порівняльної педагогіки; удосконалення процесу фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів.

конференція

Напрями наукової діяльності

  • Дослідження, теоретичну основу яких становлять основні положення компаративістики як науки про  зіставлення особливостей загальних і окремих тенденцій, законів та закономірностей розвитку освіти в світовому, регіональному і національному масштабах;
  • проведення теоретичних та експериментальних досліджень з метою проведення порівняльного аналізу;
  • дослідження освітніх ідей видатних педагогів різних часів і народів з метою здійснення об’єктивного цілісного аналізу поглядів і концепцій у їх зіставленні з виділенням спільних і відмінних рис;
  • формування науково-методичної бази порівняльної педагогіки, розробка посібників, укладання монографій з результатами порівняльно-педагогічних досліджень, проведення наукових конференцій, дискусій, семінарів, тренінгів, розробка методичних рекомендацій тощо;
  • забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів для школи та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
  • організація наукових досліджень в контакті з іншими вузами, науковими закладами Академії педагогічних наук України, закладами освіти шляхом координації тематики   наукових   робіт,   організації   спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад;
  • здійснення видавничої діяльності (випуск інформаційно-методичної літератури, книг, брошур, посібників, бібліографічних покажчиків, оглядів, періодичних видань з проблем порівняльної педагогіки, публікація перекладів наукових праць тощо);
  • проведення культурно-просвітницької роботи, організація лекцій, виставок, громадських обговорень проблем освіти зарубіжжя;

Ляйф Мус

  • створення регіонального інформаційного центру з відповідним банком даних з питань порівняльної педагогіки, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою, електронними виданнями і добіркою Інтернет-ресурсів.

Друковане видання лабораторії – щоквартальник «Порівняльно-педагогічні студії» – часопис, що входить до переліку фахових видань, рекомендованих до публікування результатів кандидатських і докторських дисертацій з педагогіки.

За останні три роки було захищено понад 10 кандидатських дисертацій виконаних членами лабораторії.