ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лабораторія педагогічної компаративістики

Заболотна О.А.

Завідувач лабораторії педагогічної компаративістики, доктор педагогічних наук, професор, науковий кореспондент лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки АПН України – Заболотна Оксана Адольфівна 

Лабораторія педагогічної компаративістики є структурним підрозділом Навчально-наукового центру іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Діяльність лабораторії здійснюється під егідою Національної академії педагогічних наук України та регламентується офіційними угодами про співпрацю з лабораторією порівняльноїпедагогіки Інституту педагогіки НАПН України (завідувач доктор пед. наук Локшина О.І.).

Метою діяльності лабораторії є: організація науково-дослідної роботи викладачів з порівняльної педагогіки; удосконалення процесу фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів.

конференція

Напрями наукової діяльності

  • Дослідження, теоретичну основу яких становлять основні положення компаративістики як науки про  зіставлення особливостей загальних і окремих тенденцій, законів та закономірностей розвитку освіти в світовому, регіональному і національному масштабах;
  • проведення теоретичних та експериментальних досліджень з метою проведення порівняльного аналізу;
  • дослідження освітніх ідей видатних педагогів різних часів і народів з метою здійснення об’єктивного цілісного аналізу поглядів і концепцій у їх зіставленні з виділенням спільних і відмінних рис;
  • формування науково-методичної бази порівняльної педагогіки, розробка посібників, укладання монографій з результатами порівняльно-педагогічних досліджень, проведення наукових конференцій, дискусій, семінарів, тренінгів, розробка методичних рекомендацій тощо;
  • забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів для школи та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
  • організація наукових досліджень в контакті з іншими вузами, науковими закладами Академії педагогічних наук України, закладами освіти шляхом координації тематики   наукових   робіт,   організації   спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад;
  • здійснення видавничої діяльності (випуск інформаційно-методичної літератури, книг, брошур, посібників, бібліографічних покажчиків, оглядів, періодичних видань з проблем порівняльної педагогіки, публікація перекладів наукових праць тощо);
  • проведення культурно-просвітницької роботи, організація лекцій, виставок, громадських обговорень проблем освіти зарубіжжя;

Ляйф Мус

  • створення регіонального інформаційного центру з відповідним банком даних з питань порівняльної педагогіки, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалами, літературою, електронними виданнями і добіркою Інтернет-ресурсів.

Друковане видання лабораторії – щоквартальник «Порівняльно-педагогічні студії» – часопис, що входить до переліку фахових видань, рекомендованих до публікування результатів кандидатських і докторських дисертацій з педагогіки.

За останні три роки було захищено понад 10 кандидатських дисертацій виконаних членами лабораторії.