EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Студентська наукова діяльність

Основним фактором удосконалення професійної підготовки фахівців на факультеті іноземних мов постає освіта через науку, тобто єдність дослідницької діяльності та навчання, коли навчальний процес ґрунтується на наукових дослідженнях, що виконують студенти.
Важливою ланкою в організації підготовки студентів факультету іноземних мов є їх раннє залучення до науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота студентів факультету іноземних мов спрямована на формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок студентів; виявлення здібних і творчо мислячих студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності; популяризацію науково-дослідної роботи.
Основним принципом організації системи науково-дослідної роботи студентів (НДРС) на випускових кафедрах є її комплексність, що передбачає:
• інтеграцію навчально-виховного й наукового процесів;
• послідовність в освоєнні принципів, методів і технологій наукових досліджень відповідно до етапів навчання;
• використання різних форм організації НДРС, як передбачених навчальними планами, так і виконуваних поза ними;
• використання різних форм заохочення осіб, які беруть участь у системі НДРС;
• широке використання стимулюючих заходів змагального характеру різних рівнів тощо.
Основними організаційними формами науково-дослідної роботи на факультеті іноземних мов є:
• виконання науково-дослідних робіт;
• організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових конференцій, семінарів, круглих столів, лекцій тощо;
• участь у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах та інших заходах наукового і науково-практичного характеру;
• публікація результатів досліджень у наукових виданнях;
• участь в розробці і реалізації проектів за замовленням підприємств і організацій;
• участь у роботі студентських наукових гуртків.
Одним із найефективніших засобів залучення молоді до наукової діяльності є наукові гуртки, метою яких є ознайомлення із проблематикою науки, глибше вивчення окремих питань цієї науки, опанування принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування у студентів основних навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи. Студенти старших курсів працюють у проблемних групах, у науковій лабораторії під керівництвом викладача, збирають і обробляють емпіричний матеріал, опановують методологію і логіку наукового дослідження. При факультеті працює 22 проблемні групи, до роботи в яких залучено 120 студентів факультету. У проблемних групах студенти обговорюють актуальні теоретичні питання, знайомляться з вимогами до написання наукових статей та з особливостями проведення педагогічного експерименту, беруть участь в обговоренні та оформленні результатів з конкретної тематики, над якою працює проблемна група. З метою створення наступності у студентській науковій роботі періодично організовуються виступи студентів, що займаються у проблемних групах.
Факультет щорічно проводить студентські конференції та випускає періодичне видання «Збірник наукових праць студентів та молодих учених», у якому друкуються наукові праці з філології та методики навчання іноземних мов аспірантів, студентів українською, російською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.
Студенти факультету іноземних мов, які мають високу успішність та активно займаються науково-дослідною роботою входять не лише до факультетських, а й до університетських наукових об’єднань, студентських наукових гуртків та проблемних груп.
До складу студентської наукової ради УДПУ імені Павла Тичини від факультету іноземних мов входять 2 студента: студентки Курінна Д.С. та  Франкова В.В. Кожен член СНР має особову картку, що містить дані про його досягнення в науково-дослідній роботі.
Студенти, які входять до складу Студентського наукового товариства, займаються науковою роботою, виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених та виданнях збірок наукових праць молодих вчених, працюють у гуртках за науковими інтересами, беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах, створюють комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі (сайти, студентські газети), беруть активну участь у громадському житті університету.