ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Студентська наукова діяльність

Основним фактором удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО виступає освіта через науку, тобто єдність дослідницької діяльності й освітнього процесу. Науково-дослідна діяльність здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю.

Основним принципом організації системи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на факультеті іноземних мов є її комплексність, а основними організаційними формами є:

  • виконання науково-дослідних робіт;
  • організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових конференцій, семінарів, круглих столів, лекцій тощо;
  • участь у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах та інших заходах наукового і науково-практичного характеру;
  • публікація результатів досліджень у наукових виданнях.
  • участь в розробці і реалізації проектів за замовленням підприємств і організацій;
  • участь у роботі наукових гуртків.

Одним із найефективніших засобів залучення молоді до наукової діяльності є наукові гуртки, метою яких є ознайомлення із проблематикою науки, глибше вивчення окремих питань цієї науки, опанування принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи, формування у здобувачів вищої освіти основних навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи. Здобувачі вищої освіти працюють у проблемних групах, у науковій лабораторії під керівництвом викладача, збирають і обробляють емпіричний матеріал, опановують методологію і логіку наукового дослідження.

На факультеті неухильно підвищується роль наукових студентських конференцій як засобу стимулювання дослідної роботи майбутніх фахівців. Адже на конференціях студентство не лише доповідає про результати теоретичних та експериментальних робіт, про нові наукові ідеї, а й розвиває свої творчі здібності та виробляє індивідуальний професійний почерк, дуже необхідний при розв’язанні майбутніх практичних проблем.

Важливою умовою, що визначає формування пізнавальної активності здобувачів вищої освіти, є використання таких форм роботи конференції як “круглі столи”, “діалоги”, знайомства з відкритими виставками та обговорення нових видань навчальної і науково-методичної літератури. Такі форми дають здобувачу вищої освіти можливість не лише доповісти про результати власної наукової роботи, але й прийняти участь в обговоренні хвилюючої його проблеми на якісно більш глибокому рівні, обмінятись думками з питань, що його цікавлять.

Вагомими показниками результату науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти факультету іноземних мов є їхні наукові публікації. Талановита, обдарована студентська молодь активно публікує результати власних наукових досліджень як у факультетських й університетських збірниках, так і в різних спеціалізованих виданнях України.

Важливою формою науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти є впровадження елементів творчості в навчальні, лабораторні та практичні заняття. При виконанні таких робіт здобувач вищої освіти самостійно складає план досліджень, добирає необхідну літературу, здійснює математичну обробку і аналіз результатів експерименту, оформлює науковий звіт.

Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. Здобувачі вищої освіти, які готують статті на високому науковому рівні, що містять наукову новизну та практичне значення, мають можливість безкоштовного друку у Збірнику наукових праць студентів та молодих науковців, що виходить щорічно на факультеті іноземних мов. У контексті звітної наукової конференції університету кращі магістранти – молоді дослідники нагороджуються грамотами за активну участь у науково-дослідній роботі у галузі лінгвістики. Кращі наукові роботи, які виконуються в рамках діяльності студентських проблемних груп, рекомендуються до участі у І та ІІ турах студентських наукових робіт.