ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Наукова школа «Підготовка майбутніх учителів в умовах розвитку вищої освіти»

Керівник: д.пед.н., проф. Безлюдна В.В.

Робота наукової школи спрямована на:

– дослідження теоретичних засад вищої освіти яких становлять основні положення законів та закономірностей розвитку освіти в світовому, регіональному і національному масштабах;

– вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з питань підготовки майбутніх учителів в умовах розвитку вищої освіти;

– забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів для школи та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;

– організація наукових досліджень у партнерстві з іншими ЗВО, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, нарад;

– здійснення видавничої діяльності (випуск інформаційно-методичної літератури, брошур, посібників, бібліографічних покажчиків,  періодичних видань з питань підготовки майбутніх учителів в умовах розвитку вищої освіти тощо);

– організація міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних науково-практичних і науково-теоретичних конференцій, семінарів, конкурсів, тощо.

Здійснюється наукове керівництво аспірантами:

 • Бень В. В. Педагогічні умови формування національної ідентичності студентської молоді в закладах вищої педагогічної освіти у позааудиторній роботі, спеціальність – 011 освітні педагогічні науки; спеціалізація – теорія і методика професійної освіти.
 • Коломієць О. С. Тенденції розвитку міжнародної діяльності педагогічних університетів України (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки. Спеціалізація 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • Казак Ю. Ю. Підготовка майбутніх учителів німецької мови в закладах вищої освіти на основі акмеологічного підходу. Спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки; спеціалізація 00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Здійснено опонування докторської дисертації проф. Безлюдною В.В.

Павелків Катерини Миколаївни «Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (29 вересня 2020 року).

Здійснено експертизу дисертацій проф. Безлюдною В.В.

 • Докторської дисертації Цимбал-Слатвінської С. В. «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 (10 лютого, 2020).
 • Кандидатської дисертації Гордаша А. М. «Формування основ художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки» зі спеціальності 13.00.04 (20 січня 2020).
 • Кандидатської дисертації Колісніченко А. І. «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах Нідерландів» зі спеціальності 13.00.04 зі спеціальності 13.00.01 (22 квітня 2020).
 • Кандидатської дисертації Коміренка Ю. А. «Розвиток системи виховання в кадетських корпусах України в середині ХІХ – на початку ХХ століття» (30 квітня 2020).

Здійснено рецензування дисертацій проф. Безлюдною В.В.

 • Кандидатської дисертації Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США зі спеціальності 011 (11 травня 2020).
 • Докторської дисертації Кірдана Олександра Петровича «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти» спеціальностей00.04 – теорія і методика професійної освіти (15.06.2020).

За звітний період членами наукової школи:

Співорганізовано:

 • ІІІ Міжнародній науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст», 10 квітня 2020 р., м. Умань.
 • ІІІ Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості», 14 – 15 квітня 2020 р., Київ.
 • Студентський круглий стіл «Перші кроки в науці», 23 квітня 2020, Умань.

Представлено результати досліджень на двох міжнародних науково-практичних конференціях закордоном.

Вийшли друком 3 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science і Scopus, 2 статті у зарубіжних виданнях; 4 статті у фахових виданнях України категорії Б та 1 навчальний посібник.

Безлюдна В. В. є членом спеціалізованих вчених рад: К 74. 053. 02. Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини; К 74. 053. 01. Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. Брала участь у разовій раді ДФ 74.053.010 Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини по захисту дисертаційного дослідження Сліпенко Вікторії Олександрівни «Розвиток підприємницької компетентності в учнів середніх шкіл США зі спеціальності 011 (17 листопада 2020); є членом  Міжнародної асоціації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) (Міжнародній асоціації вчителів англійської мови як іноземної мови.