ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Колісніченко Ангеліна Іванівна

 

Контакти викладача (електрона пошта)

a.kolisnichenko@udpu.edu.ua

Orcid

Web of Science

Scopus

Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Практична граматика
  • Методика навчання англійської мови
  • Педагогічна практика

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов». 13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти, 2020 рік

 

13.00.04. – Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов, 2020.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

1. Oleh Komar, Anhelina Kolisnichenko, Svitlana Derkach, Tetiana Kapeliushna Newly Qualified Foreign Language Teachers’ Adaptation in Profession: Challenges, Problems, First Achievements and Further Prospects.   Advanced Education.    № 8(17), 2021, 35–45.

URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/228211

 

2. Колісніченко А. І. Міжнародні кваліфікаційні вимоги та стандарти підготовки вчителів іноземних мов у європейському освітньому просторі. Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. Херсон, 2021. Вип. 95. С. 98-103.

URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4443

 

3. Колісніченко А. І. Засоби створення мовної гри в англійському та українському гумористичному дискурсі розмовного та публіцистичного стилів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філологічна. Острог, 2017. Вип. 64. Ч. 1. С. 184–187.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9833

 

4. Колісніченко А. І. Розвиток педагогічної освіти у Нідерландах як фактор впливу на рівень досягнень здобувачів освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2019. Вип. 2. С. 67–74.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11728

5. Колісніченко А. І. Викладання іноземних мов у Нідерландах у контексті розвитку педагогічної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2019. Вип. 70. С. 134–137.

 

6. Колісніченко А. І. Сучасні механізми вдосконалення системи неперервної освіти вчителів іноземних мов в Україні. Інноваційна педагогіка. Одеса. 2019. Вип. 17. Т. 1. С. 77– 80.

 

7. Kolisnichenko A. I. Transformations of future FL teacher formal education in the context of new Ukrainian school quality assurance. Studies in Comparative Education. Uman, 2019. Vol. 2. P. 81–88.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11801

8. Оцінювання якості підготовки вчителів іноземних мов: погляд студентів на сучасну педагогічну освіту. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 1(21), ч. 1. С. 83-90.

9. Bezliudnyi, O., Komar, O., Kolisnichenko, A., & Kapeliushna, T. Academic Staff Adaptation to the Challenges of the Covid-19 Pandemic: A Case of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. Advanced Education. Kyiv, 2022. 9(20), 53–69.

URL: https://doi.org/10.20535/2410-8286.252683

10. Kolisnichenko A. I. Impact of educational reforms on the improving of teachers’ training quality in the Netherlands. Studies in Comparative Education. Uman, 2018. Vol. 1. P. 20–27.

11. Kolisnichenko, A., Koliada, N., & Gembaruk, A. New Tendencies of EFL Teacher Training at Ukrainian Universities: British Council Project Implementation. Studies in Comparative Education. Uman, 2021. Vol. 2.

URL: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/256232

Колісніченко А. І. Компаративний аналіз змісту курсів професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах Нідерландів та України. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2022. Вип. 1(25). С. 32-40.

URL: https://doi.org/10.31499/2307-4914.1.2022.258468

12. Kolisnichenko, A. Teacher’s Facilitating of the Students’ Learning Autonomy During the War via Video Aids: A Case Study of the English Methodology Teaching. Věda a perspektivy. Praha, 2022. № 9(16). 100‒109.

URL: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-100-109

13.Коляда Н.М., Колісніченко А.І. Оцінювання якості підготовки вчителів іноземних мов: погляд студентів на сучасну педагогічну освіту. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 21. С. 83‒90.

 

Посібники та монографії

1. Колісніченко А. І. Vocabulary (A Way to Success): словник.Умань, 2018. 120 с.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9830

 

2. Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті: теорія і практика : монографія / Бевз О. П., Бондарук Я. В., Гембарук А. С., Капелюшна Т. В., Колісніченко А. І.; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. –  Умань : Візаві, 2020. – 288 с.

 

3. English Language Teaching Methodology : Year 2. Module 1. Understanding Learners and Learning : Students’ Workbook / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна, А. І. Колісніченко. – Умань : Візаві, 2020. – 170 с.

 

4. Навчально-методичний посібник для учителів англійської мови у системі післядипломної педагогічної освіти / Укладачі: А. С. Гембарук, О. П. Бевз, О. В. Сушкевич, І. В. Холод, О. В. Коваленко, А. І. Колісніченко. – Умань, 2020. – 145 с.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12467

5. Колісніченко А. І. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов Нідерландах та Україні: порівняльний аспект : монографія / А. І. Колісніченко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун.-т імені Павла Тичини. Умань : Сочінський М. М., 2021. 200 с.

6.English Language Teaching Methodology : Student Workbook : Module 2 : Preparing to Teach 1 : / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна , А. І. Колісніченко. – Умань: Сочінський М. М., 2021. 170 с.

7.Аналіз підручників з англійської мови : теорія і практика : навч.- метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т інозем. мов ; уклад.: О. С. Комар, Т. В. Капелюшна, А. І. Колісніченко. – Умань : Візаві, 2022. – 233 с.

Тези

 

1. Колісніченко А.І. Заходи щодо запровадження системи академічної гнучкості для удосконалення освіти протягом життя у Нідерландах. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (Київ–Дрогобич, 15 червня 2018). Київ–Дрогобич, 2018.  С. 58–60.

 

2. Колісніченко А. І. Ефективність залучення учителів-предметників до викладання іноземних мов у початковій ланці голландської освіти. Збірник наукових праць студентів та молодих учених. Умань, 2018. С. 87–91.

 

3. Колісніченко А.І. Особливості здобуття педагогічної освіти у навчальних закладах Нідерландів. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Умань, 28 вересня 2018). Умань, 2018. С. 116–118.

 

4. Колісніченко А.І. Ефективність двомовної освіти у Нідерландах. Сучасна іншомовна освіта України та зарубіжжя: стан, виклики і перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Глухів, 24–25 жовтня 2018). Глухів, 2018. С. 61–63.

 

5. Колісніченко А.І. Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови в умовах інтернаціоналізації системи вищої освіти у Нідерландах. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 9 листопада 2018). Чернігів, 2018. С. 218–219.

 

 

6. Колісніченко А.І., Коляда Н.М. Особливості регулювання гендерної рівності у вищій освіті Нідерландів. Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнського науково-практичного вебінару (Житомир, 28 листопада 2018). Житомир, 2018. С. 39–41.

 

7. Колісніченко А.І. Впровадження цифрових технологій у процес навчання англійської мови: перешкоди на шляху до успіху. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії: матеріали IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кропивницький, 20 лютого 2019). Кропивницький, 2019. С. 123–125.

 

8. Колісніченко А.І., Кобилянська В. О. Вивчення англійської мови онлайн: дистанційне та змішане навчання. Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 21–22 березня 2019). Івано-Франківськ, 2019. С.  152–154.

 

9. Колісніченко М. О., Колісніченко А. І. Зв’язок іншомовної та цифрової компетентностей у підготовці фахівців для освітньої галузі. Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції (Умань, 28 березня 2019). Умань, 2019. С. 135–137.

 

10. Кобилянська В. О., Колісніченко А. І. Використання аудіо- та відеоматеріалів з безкоштовних онлайн-ресурсів для вивчення англійської мови. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Умань, 18–19 квітня 2019). Умань, 2019. С. 126–128.

 

11. Колісніченко А. І. Використання Google додатків у викладанні іноземної мови у закладах вищої освіти. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Умань, 10 квітня 2020 р.) Умань, 2020. С. 112–114.

 

Стажування за останні 5 років

 

1. Завершила онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти» тривалістю 60 годин. Наказ № 20 від 31.08.2018 р. (Сертифікат № БЦ–С–2588, виданий Науково-методичним центром Управління освіти і науки БМР 31.08.2018)

 

2. Успішно завершила 32-годинний курс «Teacher Research and Curriculum Study», організований та проведений Британською Радою в Україні у рамках проекту «Учитель нового покоління» у Драгобраті з 1 по 7 липня 2018.

 

3. У рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» взяла участь у зимовій школі та успішно завершила 40-годинний курс «Trainer Development» (16-21.02.2019, Львів).

 

4. У рамках проекту УАДО «Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні» (№ 587032-ЕРР-1-2017-UA-EPPJMO-SUPPA), за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу взяла участь у ІІ зимовій школі та завершила 48-годинний курс «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» (23-28 січня 2019 р.)

 

5. У рамках проекту «Сприяння розвитку регіональних англомовних професійних спільнот в Україні», який реалізується громадською організацією IATEFL Ukraine за підтримки Британської ради в Україні успішно завершила 16-годинний курс для фасилітаторів хабів «Regional Learning Communities facilitator course» (24-25 жовтня, 2019 р., Дніпро).

 

6. Стажування за темою “Розвиток соціальної компетентності учасників освітнього процесу як складова діяльності тренера НУШ” в ДЗВО “Університет менеджменту освіти” з 01.12.2021 по 30.12.2021 (Сертифікат 2155/21-ВУ)

 

6. Стажування за темою «Theoretical foundations of teaching in modern conditions» в Латвійському університеті прикладних наук ISMA з 04.02.2021 по 04.03.2021 (Сертифікат № 01-18/53-21 від 09.03.2021 р).