ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Безлюдний Олександр Іванович

Контакти викладача (електронна пошта)

bezludniy_oi@ukr.net

Orcid

Web of Science

Scopus

Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри англійської мови та методики її навчання

Ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Теоретична фонетика
  • Англійська діалектологія
  • Керівництво написанням випускних кваліфікаційних робіт

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Навчання граматики англійської мови на початковому етапі середньої школи»,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 1988 рік.

Тема докторської дисертації: «Соціально-педагогічні основи сімейного виховання в США та Україні: порівняльний аналіз», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2013 рік.


Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники,
 статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Посібники

1. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму: енциклопедія / уклад. В. В. Лепський, О. І. Безлюдний, О. О. Кравченко. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2019. 562 с.

 

2. English Dialectology: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти ОС Магістр / МОН України, Уманський держ. пед. університет імені Павла Тичини; уклад.: Безлюдний О.І., Коваленко О.В.  Умань: ВПЦ Візаві, 2020.  124 с.

 

Статті

1. Безлюдний О. І. Професійно-особистісне самовизначення майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформатизації вищої освіти. Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки». Черкаси, 2018. Випуск 3. С. 13–18.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8823

 

2. Безлюдний О. І., Кравченко О. О., Войтовська А. І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності. Народна освіта. 2019. Вип. 2. С. 71–78.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11703

 

3. Безлюдний О. І., Безлюдна В. В., Щербань І. Ю., Комар О. C. Досвід використання технології змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти. Information technology and learning tools. 2019. Vol 73. № 5. Web of Science. P. 86–100.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12406

 

4. Verbalization of Main Spectral Colors in Texts of Ukrainian Charms / S. Shuliak, O. Bezliudnyi, V. Koval, K. Masliuk. Journal of Educational and Social Research, Vol 9, No 3, September 2019. Scopus. P. 62–69.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11770?locale=en

 

5. Bezliudnyi O., Kravchenko O., Maksymchuk B., Mishchenko M., Maksymchuk I. Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and Sport. 2019. 19(3),230, P. 1585–1590.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11744

 

6. Безлюдний О. Особливості розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності викладача ЗВО в умовах дистанційного навчання // Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали  IV міжн. наук-практ. Інтернет-конф. (Умань‚ 16 квітня 2021 р.). Умань: Візаві‚  2021. С. 28–32.

7. Bezliudnyi, O., Komar, O., Kolisnichenko, A., Kapeliushna, T. Academic staff adaptation to the challenges of the COVID-19 pandemic: a case of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. Advanced Education, 2022, (20), 53–69.
URL: https://doi.org/10.20535/2410-8286.252683

Стажування за останні 5 років

Підвищення кваліфікації в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові на тему «Modern methods and technologies in practice» (6 кредитів, 180 год). Дата видачі сертифіката 23.06.2017.