ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Бевз Олена Павлівна

Контакти викладача (електрона пошта)

o.bevz@udpu.edu.ua

Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

Заступник декана факультету іноземних мов з питань педагогічної практики

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Інтерпретація тексту

Методика навчання англійської мови

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих підлітків у школах США», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники та монографії 

1. Observed Teaching Guidelines : методичні рекомендації до виконання завдань з виробничої практики для студентів факультету іноземних мов ОС «бакалавр»

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10578

 

2.  Інтерпретація тексту: теорія і практика навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6135

 

3. Типова програма «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра. Колектив розробників: О. Бевз, А. Гембарук, О. Гончарова, О. Заболотна та ін. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 126 с.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14378

 

4. Методика навчання англійської мови : метод. рек. до оформлення курсової роботи для здобувачів вищої освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, І. В. Холод. – Умань, 2020. – 49 c.

 

5. Інтерпретація тексту: теорія і практика = Text Interpretation: Theory and Practice : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти ф-ту іноземних мов. Вид. 2-ге, допов. / МОН України, Уманський держ. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О. П. Бевз. – Умань : Візаві, 2020. – 168 c. Схвалено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 року)

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14377

 

6. English Language Teaching Methodology : Module 1. Understanding Learners and Learning : Students’ Workbook / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: О. П. Бевз, А. С. Гембарук, Т. В. Капелюшна [та ін.]. – Умань : Візаві, 2020. – 170 с. (Схвалено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 року).

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14441

 

7. English Language Teaching Methodology : Module 3. Preparing to Teach 2 = Методика викладання англійської мови : Модуль 3. Підготовка до викладання 2 : Students’ workbook / Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university, Faculty of foreign languages ; [compilied by Olena Bevz, Nadia Brit, Alla Gembaruk]. – Uman : Vizavy, 2020. – 260 p. Схвалено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 року)

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14409

 

8. English Language Teaching Methodology : Module 5. Specialised Dimensions = Методика викладання англійської мови : Модуль 5. Особливі аспекти освітнього процесу : Students’ workbook / Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university, Faculty of foreign languages ; [compilied by Olena Bevz, Alla Gembaruk, Oleksandr Kovalenlo, Iryna Kholod]. – Uman : Vizavy, 2020. – 200 p. Схвалено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 24 листопада 2020 року)

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14362

 

9. In-service teacher professional development = Післядипломна педагогічна освіта учителів англійської мови : навч.-метод. посіб. / Ministry of Education аnd Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university, Faculty of foreign languages ; [compilied by O. P. Bevz, A. S. Gembaruk, O. V. Kovalenko [and etc.]. – Uman : Vizavy, 2020. – 165 p.

 

10. Навчально-методичний посібник для учителів англійської мови у системі післядипломної педагогічної освіти / Укладачі: А. С. Гембарук, О. П. Бевз, О. В. Сушкевич, І. В. Холод, О. В. Коваленко, А. І. Колісніченко. – Умань, 2020. – 145 с.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12467

 

11. Qualification Paper Guidelines: методичні рекомендації до написанння випускної кваліфікаційної роботи з методики навчання англійської мови для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. (Мова і література (англійська)) / укл.: Бевз О. П., Гембарук А. С. Умань, 2020. 50 c.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12591

 

12. Observed Teaching Guidelines : методичні рекомендації до виконання завдань з виробничої практики для студентів факультету іноземних мов ОС «бакалавр» / укл.: Бевз О. П., Гембарук А. С. – 2-ге видання, доповнене. Умань, 2020. 40 c.

URL:  https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12590

13. Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті: теорія і практика : монографія / Бевз О. П., Бондарук Я. В., Гембарук А. С. [та ін.] ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 288 с.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14407

 

Статті

1. TEACHING ENGLISH TO LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12454

 

2. Developing a module on second language acquisition for future English language teachers (Material is collected due to the participation in the project “New Generation School Teacher” initiated by Ministry of Education and Science of Ukraine and British Council Ukraine)

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4288

 

3. Bevz Olena TEACHING ENGLISH TO LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали міжн. науково практ. Інтернет-конф., 10 квітня 2020 р. м. Умань. – Умань : «Візаві», 2020, – 23-25 с.

URL:  https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12454

 

4. Bevz O. Teaching trainee teachers to reflect on their microteaching experiences in EFL methodology course. Studies in Comparative Education. 2021. Вип. 2.

URL: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/256231

 

Стажування за останні 5 років

1. З 6 по 13 жовтня 2019 р. пройдено стажування у Державній вищій школі професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лешно (Польща).Мета підвищення кваліфікації (стажування) ознайомлення із європейськими підходами щодо питання забезпечення наукової та академічної доброчесності, підвищення професійного рівня в галузі викладання іноземних мов і ведення наукових досліджень, поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

 

2. З 4 листопада по 18 грудня 2019 пройдено стажування без відриву від виробництва у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі іноземних мов і новітніх технологій відповідно до індивідуального плану стажування в обсязі 180 год. Тема стажування «Вдосконалення форм та методів викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Сертифікат про стажування ВО № 0062.

 

3. Пройдено стажування у Державній вищій школі професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лешно (Польща) з 6-13.10.2019 р.

Мета підвищення кваліфікації (стажування) ознайомлення із європейськими підходами щодо питання забезпечення наукової та академічної доброчесності, підвищення професійного рівня в галузі викладання іноземних мов і ведення наукових досліджень, поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

Завдання 1. Вивчити європейські підходи щодо питання забезпечення наукової та академічної доброчесності; шляхи імплементації принципів академічної доброчесності в освітнє та наукове середовище. 2. Дослідити основні правові та організаційні моменти навчання. 3. Ознайомитися з досвідом організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, зокрема в умовах впровадження ідей Болонського процесу; науково-дослідною діяльністю фахівців; запозичити досвід технологічних і педагогічних інновацій. 4. Налагодити співпрацю в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею з метою подальшого обміну педагогічним досвідом; ознайомитись з польською культурою, архітектурою, історією та мистецтвом.

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування) Сертифікат, виданий   13 жовтня 2019 року Державною вищою професійною школою імені Яна Амоса Коменського в м. Лешно.

4. З 4.11.2019 по 18.12.2019 пройдено стажування без відриву від виробництва у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі іноземних мов і новітніх технологій відповідно до індивідуального плану стажування в обсязі 180 год. Тема стажування «Вдосконалення форм та методів викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». Сертифікат про стажування ВО № 0062.