ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Соловей Анна Юріївна

Контакти викладача (електрона пошта)

a.opryshko@udpu.edu.ua

Orcid

Web of Science

Scopus

 Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри англійської мови та методики її навчання

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Практика усного та писемного мовлення

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті категорії Б

Anna Opryshko. Theoretical foundations of comparative analysis of phraseological units of different structural languages. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» № 48. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 48. Том 2. C. 110-113

URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/48_2022/part_2/17.pdf

Тези

1. Опришко А. Соціокультурна компетенція як важлива складова підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті: матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (Житомир, 27 листопада 2019). Ж.: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019. С. 34-36.

URL:  https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12430

2. Опришко А. Інноваційні зміни у методиці навчання іноземних мов у вищій школі. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 177-178.

URL:  https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12439

3. Опришко А. Інноваційні підходи до проведення педагогічних досліджень у Великій Британії. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020. Глобалізаційний простір інновацій: Матеріали ІV міжнародної Інтернет-конференції (Київ, 28 травня 2020). Київ; Біла Церква: Авторитет, 2020. C.148-150

4. Опришко А. Шляхи виникнення інвективної лексики в сучасній англійській мові. Інновація в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С.206-208.

5. Опришко А. Особливості дистанційного навчання при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти та його переваги. Інноваційні технології мовної підготовки студентів ЗВО: збірник матеріалів VІI Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (Житомир, 24 березня 2021). Ж.: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2021. С. 65-68.

 6. Опришко А. Виклики при вивченні англійської мови в умовах пандемії COVID-19 та адаптація студентів у вищих закладах освіти. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021. Інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: Матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 27-28 травня 2021). Тернопіль: Крок, 2021. С. 72-73.

Посібники

1.Бондарук Я.В., Опришко А.Ю. Listen and practice: навчальний посібник. Умань: Візаві, 2020. 100 с.

2. Listen and practice: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти 2 курсу ф-тів іноземних мов закл. вищої освіти / МОН України, УДПУ імені Павла Тичини; уклад.: Я.В. Бондарук, А.Ю. Опришко – Вид. 2-ге, допов. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 122 с.

 

Стажування за останні 5 років

Міжнародне онлайн-стажування “New and Innovative  Teaching  Methods” в Економічному університет в м. Краків (Польща) з 14 лютого 2022 року по 25
березня 2022 року