ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Процько Євгенія Сергіївна

Контакти викладача (електронна пошта)

ye.protsko@udpu.edu.ua

 Google Scholar

Orcid

Scopus

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Країнознавство
  • Країнознавство Великобританії
  • Практичний курс англійської мови
  • Практика усного та писемного мовлення
  • Практична граматика

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захистудисертації)

13.00.04. – Професійна підготовка вчителів англійської мови у Бельгії, 2016.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

1. Protsko Y., Shuliak S., Postolenko I. Social Media Use for Teaching English in Higher Educational Institutions. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Australia, 2019. Issue 12. Volume 8. P. 203-217.

URL: https://www.ijicc.net/index.php/volume-8-2019/141-vol-8-iss-12

 

2. Y. Protsko. Media Еducation and Internet Technologies in the Process of English as a Foreign Language Teaching. IV International spring symposium proceedings. Bălţi, Moldova. March 16th-17th, 2018. P. 158–163.

 

3. Процько Є.С., Постоленко І.С. Досвід використання системи Moodle для навчання іноземних мов. International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Educationa and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland”. Stalowa Wola, Republic of Poland. July 20th-21st, 2018. P. 151–154.

 

4. Y. Protsko. Blended Learning: a New Technological Era in EFL Teaching. Збірник наукових праць Рівненського державного педагогічного університету. Рівне, 2019. Вип. 9. С. 219–223.

 

5. Y. Protsko, I. Postolenko. The Analysis of English Teacher Training Content in Ukrainian Universities: Науковий вектор Балкан, Болгарія, 2019. № 1 (3). С. 50–53.

 

6. Процько Є. С. Використання Інтернет ресурсів у підготовці вчителя англійської мови нового покоління. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б»). Київ, 2020. Випуск 11(40). С. 154-169.

 

Посібники та монографії

1. English in Use: посібник для студ. 3 курсу спец. «Мова і література (англійська)» ф-тів іноз. мов вищих закл. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: І. С. Постоленко, Є. С. Процько. Умань: ВІЗАВІ, 2019. – 145 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 5 від 26 листопада 2019 р.))

2. Процько Є. С. Навчання майбутніх учителів англійської мови у закладах вищої освіти Західної Європи: бельгійський досвід: монографія. Умань: Візаві, 2018. 216 с.

3. Країнознавство: посіб. для студ. 2 курсу спец. 014.021 Середня освіта. Англ. мова і літ. ф-т іноз. мов вищих закл. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. англ. мови та метод. її навч. ; уклад.: О. С. Комар, І. С. Постоленко, Є. С. Процько. – Умань : Візаві, 2022. – 128 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 3 від 20 вересня 2022 р.))

 

Стажування за останні 5 років

 

1. Участь у програмі Erasmus + в Державній вищій школі професійної освіти імені Я.А. Коменського (м. Лєшно, Республіка Польща) з 09 по 13 квітня 2018 р.

 

2. Участь у міжнародному проекті «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 11 по 16 березня 2019 р. (м. Переяслав-Хмельницький) № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

 

3. Участь у міжнародному проекті «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 21 по 24 травня 2019 року (м. Умань) № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.