ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Левчук (Пономарьова) Оксана Андріївна

Контакти викладача (електрона пошта)

o.ponomariova@udpu.edu.ua

Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Практичний курс англійської мови

Практика усного та писемного мовлення

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Смислотворча роль назв людини за родом занять у внутрішньофразеологічному контексті (на матеріалі української, англійської та німецької мов)», 10.02.15 – загальне мовознавство, 2018 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Монографії

Пономарьова О. А. Назви людей за родом занять як ключові смислотворчі компоненти фразеологічних одиниць: монографія. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 220 с.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12889

 

Посібники

1. Левчук О. А., Солодчук А. В. English: Theory and Practice: посібник для здобувачів вищої освіти 1 курсу ОС «бакалавр» освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))». 2-е вид., переробл. і допов. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 168 с.

 

Статті

1. Пономарьова О. А. Типи системних відношень фразеологічних одиниць з компонентом на позначення людини за родом занять (на матеріалі української, англійської та німецької мов). Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. Вип.2 (62). С. 212–220.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9936

 

2. Пономарьова О. А. Фразеологічні одиниці з компонентами на позначення сільськогосподарських професій: структурно-семантичні та оцінні характеристики. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ: Гельветика, 2020. Том 31 (70). № 2. С. 34–40.

 

3. Melnyk N. I., Biletska I. O., Ponomarova O. A., Buranova A. V., Davydenko A. O. Representation of Ethnicity in Lexicographic Discourse. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. Vol. 13, No. 1, January-March, 2021, 1-18, doi: 10.21659/rupkatha.v13n1.22

URL: http://rupkatha.com/V13/n1/v13n122.pdf

 

4. Пономарьова О. А. Фразеологічні одиниці з компонентами на позначення сільськогосподарських професій: структурно-семантичні та оцінні  характеристики. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ: Гельветика, 2020. Том 31 (70). № 2. С. 34–40.

URL:http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_3/8.pdf

 

5. Левчук О. А. Особливості вербалізації образу ремісника у структурі внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі української, англійської та німецької мов). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2021. № 15. С. 88–93.

URL:http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2021/NV_2021_15/18.pdf

 

Стажування за останні 5 років

1. Стажування на базі кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 02.10.2017 року по 02.01.2018 року. Посвідчення № 99-37-06-3.

 

2. Наукове стажування за темою «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education» в Ризькому міжнародному університеті “ISMA” (м. Рига, Латвія) з 24.05.2021 року по 28.06.2021 року в обсязі 6 кредитів ECTS, 180 годин (Сертифікат № 01-18/328-21 від 28.06.2021 р.).