ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Солодчук Альона Валеріївна

Контакти викладача (електронна пошта)

a.solodchuk@udpu.edu.ua

Google Scholar

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Практика усного і писемного мовлення

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

2015, «Соціальне виховання дітей, позбавлених  батьківського спілкування, в США»

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Посібники

1.English: Vocabulary and Grammar: навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу спеціалізації «Англійська мова» філологічних факультетів вищих закладів освіти / упоряд.: Пономарьова О.А., Солодчук А.В. Умань: Візаві, 2018. 122 с.

 

2. Левчук О.А.,Солодчук А.В. English: Theory and Practice: навчально-методичний посіб. для здобувачів вищої освіти 1    курсу ОС «бакалавр» освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література. Мова і література (англійська))». 2-ге вид., переробл. і допов. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 168 с.

 

Статті

1. Solodchuk A. Modern concept of teaching students foreign language. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages:materials of the IV International Spring Symposium(Bălți, (Moldova) March 16th-17th2018).Bălți, 2018. P. 187–195.

URL: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/9986

 

2. Солодчук А. В. Audio-Lingual Method: Major Characteristics And Goals. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст:  матеріали міжнародної науково практичної Інтернет-конференції (м. Умань,10 квітня 2020 р.) Умань, 2020.   276 с.

URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12706

 

3. Solodchuk A. Modern concept of teaching students foreign language. Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages: materials of the IV International Spring Symposium (Bălți, (Moldova) March 16th-17th2018). Bălți, 2018. P.187–195.

 

4. Palii А. P., Admina N. G., Mihalchenko S. A., Lukyanov I. M., Denicenko S. A., Gurskyi P. V., Paliy A. P., Kovalchuk Y. O., Kovalchuk V. A., Kuznietsov O. L., Gembaruk A. S., Solodchuk A. V. Evaluation of  slaughter cattle grades and standards of cull cows  Ukrainian Journal of Ecology  10(1), 2020, 162-167, doi: 10.15421/2020_26, Web of Science, Q1

URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081687054&origin=AuthorNamesList&txGid=1e88cd57dd96c392bc56db02ee360f3a

 

5. Brit, Nadiia – Sushkevych, Olha – Solodchuk, Aliona – Shulga, Nataliia The Project Method: Practical Implementation in English Classroom. Сzech-Polish historical and pedagogical journal Volume 12/2020/2 Р. 189 – 201

 

6. Солодчук А.В. Сучасні проблеми планування та проведення навчальних занять з англійської мови. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип.39(3) С.203-209

URL: http://aphn-journal.in.ua/archive/38_2021/part_3/38-3_2021.pdf

 

7. Солодчук А.В. Сучасні підход до навчання і викладання англійської мови. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2021. Вип.3. С.162-169

URL: http://znp.udpu.edu.ua/issue/view/14547

 

 

Стажування за останні 5 років

 

1. З 20.05.2019 по 26.05.2019 здійснювалося міжнародне стажування у Державній вищій школі професійної освіти імені Іполіта Цегельського в Гнєзно.

2. У період з 01.06.2021 по 30.06.2021 здійснювалося міжнародне наукове стажування  в університеті ISMA (Латвія, м. Рига) «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education». (обсяг 6 кредитів,180 год.)