ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

СПІЛЬНИМИ КРОКАМИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАННЯ, ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ГРОМАДСЬКОГО СЛУЖІННЯ ФАХІВЦІВ

Переглядів 189

 

" data-title="СПІЛЬНИМИ КРОКАМИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЯКІСНИХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАННЯ, ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ГРОМАДСЬКОГО СЛУЖІННЯ ФАХІВЦІВ">

Невід’ємною стратегією підвищення якості підготовки фахівців за спеціальностями 014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література) й 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська є щорічний моніторинг освітньо-професійних програм із залученням науково-педагогічних працівників, професіоналів-практиків, випускників та здобувачів вищої освіти. Налагоджений зворотний зв’язок із зацікавленими сторонами уможливив проведення анкетування та організацію обговорення ОПП із метою вивчення думок респондентів й аналізу висловлених рекомендацій і пропозицій, що розширеним засіданням кафедр англійської мови та методики їїнавчання і  теорії та практики іноземних мов, які відбулися 21 березня 2024 р. за присутності гарантів, проєктних груп ОПП першого та другого рівнів вищої освіти та стейкхолдерів – здобувачів вищої освіти, випускників ОПП та представників роботодавців. Відповідно до нової редакції «Положення про освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», яке набуло чинності 31 січня 2024 р. згідно з наказом № 67о/д ректора ЗВО – д-ра пед. наук, професора Безлюдного Олександра Івановича, в процесі вдосконалення ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) та Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) першого й другого рівнів, ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)), Середня освіта (Мова і література (англійська)) та Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська другого рівня, проєктними групами були враховані такі вимоги: урахування потреб ринку праці та цільових груп; відповідність ОП новітнім тенденціям розвитку спеціальностей. Член проєктної групи ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська – д-р, пед. наук, професор Білецька Ірина Олександрівна зосередила увагу присутніх на відповідності означеної ОП наступним принципам: інноваційності та інтегрованості освіти і науки, збалансованості, гнучкості й мобільності структури, які були зреалізовані завдяки модернізації предметної парадигми підготовки магістра філології. ОК «Практика перекладу з англійської мови» був розподілений за змістовими модулями, які трансформуються в автономні обов’язкові компоненти: «Практикум з усного перекладу», «Переклад художнього та публіцистичного тексту», «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства». Для набуття майбутніми філологами здатності осмислювати літературу як полісистему та розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства було введено ОК «Література англомовних країн». Із метою формування здатності магістрантів критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення зіставної лінгвістики було прийнято спільне рішення – імплементувати ОК «Порівняльна типологія англійської та української мов». Гаранти ОПП другого рівня вищої освіти: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) – канд. пед. наук, доцент Гембарук Алла Степанівна; Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)) – д-р, пед. наук, професор Комар Олег Станіславович; Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) – канд. пед. наук, доцент Паладьєва Алла Федорівна звернули увагу присутніх на характеристиці внесених структурних змін в ОП відповідно до нової редакції «Положення про освітні програми в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини». Членами проєктних груп було розроблено матриці відповідності результатів навчання та компетентностей ОП. Зміни також стосувалися пункту VII «Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості освіти». Під час розширених засідань завідувачі кафедр акцентували увагу присутніх на тому, що налагодження конструктивного діалогу із стейкхолдерами на засадах партнерства стає інструментом підвищення якості надання факультетом іноземних мов освітніх послуг, оскільки зміни, які були внесені у 2024 р. під час моніторингу ОПП, були зумовлені врахуванням тенденцій розвитку спеціальностей, що відслідковуються стейкхолдерами як професіоналами-практиками, які успішно здійснюють професійну діяльність у сферах освіти та перекладу, та можуть змоделювати професійний портрет сучасного фахівця, якого має підготувати факультет іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.