ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ЗАВЕРШЕННЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ФІЛОЛОГІЇ

Переглядів 115

Екзаменатори відзначили належний рівень сформованості комунікативної, лінгвістичної, мовленнєвої і лінгвокраїнознавчої компетентностей здобувачів ОС «магістр» денної та заочної форм. Складовими комплексного випускного екзамену були: практичний компонент із англійської та другої іноземної мов (чи зарубіжної літератури), методичний – із методики навчання другої іноземної мови (зарубіжної літератури) в закладах профільної середньої освіти, теоретичний – із теоретичних і методологічних основ педагогіки профільної освіти.

Стейкхолдером – директором Уманської гімназії № 8 Уманської міської ради Черкаської області Геннадієм Анатолійовичем Шелепко було детально проаналізовано всі відповіді здобувачів-випускників. Стейкхолдер констатував готовність здобувачів до реалізації професійних функцій учителя іноземних мов НУШ у закладах загальної середньої освіти України, зокрема в очолюваному ним закладі, співпраця із яким як бази практики стала незмінною традицією факультету іноземних мов. Геннадій Анатолійович висловив рекомендацію збільшити кількість годин на опанування майбутнім поколінням магістрантів освітнього компоненту «Академічна риторика» для підвищення рівня сформованості риторичної культури здобувачів освіти, що сприятиме набуттю фахівцями здатності ефективно доносити матеріал для здобувачів загальної середньої освіти та добирати й застосовувати технології позитивного мовленнєвого впливу із метою формування посиленого інтересу до опанування іноземної мови й культури. На думку стейкхолдера, систематичне підвищення риторичної майстерності може стати тим ключем, який відкриє двері захоплення навчальною дисципліною для здобувачів освіти. Означена рекомендація Г. А. Шелепка буде врахована під час планового оновлення ОП на традиційних засіданнях членів проєктних груп. Крім того, проф. Коберник О. М. та Шелепко Г. А. підкреслили виняткову важливість використання проблемних ситуацій, актуальних у контексті реалізації Концепції НУШ, необхідність розробки яких спільними зусиллями була констатована екзаменаторами для підвищення якості підготовки здобувачів освіти з ОК «Педагогіка профільної освіти».
Відповідно до затвердженого графіка захисту випускних кваліфікаційних робіт, презентація результатів здійснених лінгвометодичних досліджень магістрантами 251по, 252по, 253по й 255пхо груп денної форми здійснювалася із 26 по 27 грудня 2023 р., для здобувачів вищої освіти 251зпо й 252зпхо груп заочної форми– із 27 по 29 грудня 2023 р. Склад екзаменаційної комісії: голова – д-р пед. наук, проф. Білецька І. О.; члени: д-р філос., доц. Казак Ю. Ю., канд. пед. наук, доц. Процько Є. С., канд. пед. наук, доц. Гембарук А. С., канд. філол. наук, доц. Сушкевич О. В., канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г. Під час презентації результатів досліджень, виконаних на актуальні та важливі теми в контексті реалізації Концепції НУШ у закладах загальної середньої освіти України на базі Лабораторії навчання іноземних мов (керівник – доц. Гембарук А. С.), Лабораторії педагогічної компаративістики (керівник – проф. Заболотна О. А.) й Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики (керівник – проф. Білецька І. О.) в складі Навчально-наукового центру іноземних мов (керівник – проф. Безлюдна В. В.), майбутні вчителі іноземних мов НУШ продемонстрували вміння проводити методичний аналіз, виявляти закономірності та зв’язки між процесами розвитку іншомовної освіти, приймати виважені й обґрунтовані наукові рішення у майбутній професійній діяльності, генерувати нові методичні ідеї, аналізувати й оцінювати кращі педагогічні досягнення і знахідки в процесі іншомовної підготовки здобувачів освіти. Екзаменатори засвідчили, що під час здійснення експерименту майбутні дослідники набули здатності застосовувати новітні засоби й технології навчання та виховання в освітній діяльності, використовувати інноваційні методи та інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів закладів загальної середньої освіти, здійснювати цілепокладання, планування та проєктування освітнього процесу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей школярів і добирати та застосовувати ефективні методи й технології навчання, виховання і розвитку дітей.

Рівень сформованості означених загальних і фахових компетентностей, регламентованих в ОП, підвищився під час виконання здобувачами освіти
експериментальних досліджень. Цей факт був засвідчений стейкхолдером – канд. пед. наук, доцентом, деканом філологічного факультету КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» Марценюк Оленою Георгіївною, яка відзначила високий рівень підготовки робіт, теоретичне й практичне значення результатів досліджень та надала слушні рекомендації щодо удосконалення ходу проведення експериментальних досліджень здобувачами ОС «магістр», оскільки тематика здійснених нею методичних пошуків пов’язана з аналізом педагогічних умов для розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти. Під час обговорення результатів лінгвометодичних пошуків здобувачів освіти Олена Георгіївна відзначила, що
оригінальні й новаторські результати досліджень випускників Лопушенко Аліни Вікторівни, Шарпіло Анни Олегівни, Білана Дмитра Ігоровича та Колісніченка Максима Олеговича будуть використані для удосконалення змістових компонентів курсу методики навчання англійської мови в означеному закладі освіти за ОП Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) зі спеціальності 014 «Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Умовно тематику виконаних робіт можливо згрупувати таким чином:
1. формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів закладів загальної середньої освіти;
2. реалізація комунікативного підходу до викладання англійської мови;
3. використання цифрових ресурсів із метою ефективної організації освітнього процесу;
4. моделювання інтерактивного середовища для розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти й ключових навичок XXI ст.;
5. імплементація нестандартних підходів до організації навчальної діяльності здобувачів освіти на засадах особистісно-орієнтованого навчання;
6. мотивування здобувачів освіти до досягнення запланованих освітніхцілей.
Практична значущість досліджень знайде відображення в тематичному й змістовому удосконаленні освітнього контенту з освітніх компонентів у рамках реалізації Концепції НУШ: «Педагогіка профільної освіти», «Психологія профільної освіти», «Методика навчання іноземних мов», «Технології e learning» та «Методика навчання англійської мови в закладах профільної середньої освіти», викладання яких буде здійснюватися у 2024–2025 н. р.
Публічна презентація результатів здійснених лінгвістичних досліджень із германської філології і перекладознавства магістрантами 254пхф групи денної форми й 253зпхф групи заочної форми ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська здійснювалася 25
грудня 2023 р.

Склад екзаменаційної комісії: голова – д-р пед. наук, проф. Білецька І.
О.; члени: д-р філос., доц. Казак Ю. Ю., канд. пед. наук, доц. Паладьєва А.
Ф., канд. філол. наук Кульбіда Д. П., канд. філол. наук, доц. Левчук О. А.,
Демчук В. В.

За словами стейкхолдера – керівника бюро перекладів “NIKA” Демчук Вікторії Володимирівни, на базі якого щорічно здійснюється виробнича (перекладацька) практика здобувачів вищої освіти – магістранти продемонстрували здатність вирішувати складні лінгвістичні завдання прикладного та  дослідницького характеру з належним дотриманням академічної доброчесності. Молоді дослідники застосували поглиблені знання для здійснення наукового аналізу та структурування мовного й мовленнєвого матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. Попередньо детально ознайомившись зі змістом кваліфікаційних робіт на сайті факультету іноземних мов, стейкхолдер засвідчив, що дослідниками – початківцями були запропоновані оригінальні підходи до розв’язання актуальних проблем сучасної лінгвістики: англомовна репрезентація категорій егоїзму, лицемірства й обурення у різних типах дискурсу; формування англійської термінологічної системи цивільного захисту; лінгвістичні засоби вираження фейкових новин англійською мовою; відображення пандемії COVID-19 у лексичному просторі сучасної англійської мови; фразеологічна інтерпретація оточуючого світу і його суб’єктів; вербалізація образу сильної жінки в англійській кінострічці. Остання із перелічених тем неабияк зацікавила стейкхолдера Демчук В. В., яка вбачала перспективу логічного продовження подальших досліджень за цією темою саме в царині перекладознавства, зокрема в перекладацькій реконструкції образів сильної жінки й чоловіка як представників української та англійської лінгвокультур. Із позиції багаторічного досвіду перекладацької діяльності Вікторія Володимирівна відзначила, що запропоновані магістрантами оригінальні перекладацькі відтінки були вдалими в контексті представлених мовленнєвих ситуацій та доповнила їх власними авторськими відповідниками при обговоренні результатів. Стейкхолдер запропонував удосконалити зміст ОК «Практичний курс англійської мови» за рахунок використання результатів дослідження здобувача вищої освіти Снітковського Максима Ігоровича, спрямованого на здійснення структурно-семантичного й прагматичного аналізу англійських SEO-текстів, труднощі адекватної передачі закладених ідей яких є актуальною проблемою для команди перекладачів-практиків, зокрема для випускниці ОП Середня освіта (Мова і література (англійська)) Юц Ірини Сергіївни, яка поповнила склад перекладачів бюро перекладів “NIKA” ще з моменту завершення навчання у магістратурі. Головною метою виконання означених досліджень стало прищеплення потреби майбутніх фахівців у сфері іншомовної освіти в неперервному професійному розвитку впродовж життя.
Бажаємо професійного успіху випускникам на педагогічній і перекладацькій ниві!

" data-title="ЗАВЕРШЕННЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ФІЛОЛОГІЇ">

У 2023/2024 н. р. випускна атестація здобувачів освітнього ступеня «магістр» здійснювалася у формі складання комплексного випускного екзамену та захисту випускних кваліфікаційних робіт. Відповідно до затвердженого графіка складання комплексного випускного екзамену, магістранти 251по, 252по, 253по й 255пхо груп денної форми ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)), Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)), Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) та Середня освіта (Мова і література (англійська)) денної та заочної форм навчання складали іспит із 19 до 22 грудня 2023 р.

Екзаменатори відзначили належний рівень сформованості комунікативної, лінгвістичної, мовленнєвої і лінгвокраїнознавчої компетентностей здобувачів ОС «магістр» денної та заочної форм. Складовими комплексного випускного екзамену були: практичний компонент із англійської та другої іноземної мов (чи зарубіжної літератури), методичний – із методики навчання другої іноземної мови (зарубіжної літератури) в закладах профільної середньої освіти, теоретичний – із теоретичних і методологічних основ педагогіки профільної освіти.

Стейкхолдером – директором Уманської гімназії № 8 Уманської міської ради Черкаської області Геннадієм Анатолійовичем Шелепко було детально проаналізовано всі відповіді здобувачів-випускників. Стейкхолдер констатував готовність здобувачів до реалізації професійних функцій учителя іноземних мов НУШ у закладах загальної середньої освіти України, зокрема в очолюваному ним закладі, співпраця із яким як бази практики стала незмінною традицією факультету іноземних мов. Геннадій Анатолійович висловив рекомендацію збільшити кількість годин на опанування майбутнім поколінням магістрантів освітнього компоненту «Академічна риторика» для підвищення рівня сформованості риторичної культури здобувачів освіти, що сприятиме набуттю фахівцями здатності ефективно доносити матеріал для здобувачів загальної середньої освіти та добирати й застосовувати технології позитивного мовленнєвого впливу із метою формування посиленого інтересу до опанування іноземної мови й культури. На думку стейкхолдера, систематичне підвищення риторичної майстерності може стати тим ключем, який відкриє двері захоплення навчальною дисципліною для здобувачів освіти. Означена рекомендація Г. А. Шелепка буде врахована під час планового оновлення ОП на традиційних засіданнях членів проєктних груп. Крім того, проф. Коберник О. М. та Шелепко Г. А. підкреслили виняткову важливість використання проблемних ситуацій, актуальних у контексті реалізації Концепції НУШ, необхідність розробки яких спільними зусиллями була констатована екзаменаторами для підвищення якості підготовки здобувачів освіти з ОК «Педагогіка профільної освіти».
Відповідно до затвердженого графіка захисту випускних кваліфікаційних робіт, презентація результатів здійснених лінгвометодичних досліджень магістрантами 251по, 252по, 253по й 255пхо груп денної форми здійснювалася із 26 по 27 грудня 2023 р., для здобувачів вищої освіти 251зпо й 252зпхо груп заочної форми– із 27 по 29 грудня 2023 р. Склад екзаменаційної комісії: голова – д-р пед. наук, проф. Білецька І. О.; члени: д-р філос., доц. Казак Ю. Ю., канд. пед. наук, доц. Процько Є. С., канд. пед. наук, доц. Гембарук А. С., канд. філол. наук, доц. Сушкевич О. В., канд. пед. наук, доц. Марценюк О. Г. Під час презентації результатів досліджень, виконаних на актуальні та важливі теми в контексті реалізації Концепції НУШ у закладах загальної середньої освіти України на базі Лабораторії навчання іноземних мов (керівник – доц. Гембарук А. С.), Лабораторії педагогічної компаративістики (керівник – проф. Заболотна О. А.) й Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики (керівник – проф. Білецька І. О.) в складі Навчально-наукового центру іноземних мов (керівник – проф. Безлюдна В. В.), майбутні вчителі іноземних мов НУШ продемонстрували вміння проводити методичний аналіз, виявляти закономірності та зв’язки між процесами розвитку іншомовної освіти, приймати виважені й обґрунтовані наукові рішення у майбутній професійній діяльності, генерувати нові методичні ідеї, аналізувати й оцінювати кращі педагогічні досягнення і знахідки в процесі іншомовної підготовки здобувачів освіти. Екзаменатори засвідчили, що під час здійснення експерименту майбутні дослідники набули здатності застосовувати новітні засоби й технології навчання та виховання в освітній діяльності, використовувати інноваційні методи та інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів закладів загальної середньої освіти, здійснювати цілепокладання, планування та проєктування освітнього процесу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей школярів і добирати та застосовувати ефективні методи й технології навчання, виховання і розвитку дітей.

Рівень сформованості означених загальних і фахових компетентностей, регламентованих в ОП, підвищився під час виконання здобувачами освіти
експериментальних досліджень. Цей факт був засвідчений стейкхолдером – канд. пед. наук, доцентом, деканом філологічного факультету КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» Марценюк Оленою Георгіївною, яка відзначила високий рівень підготовки робіт, теоретичне й практичне значення результатів досліджень та надала слушні рекомендації щодо удосконалення ходу проведення експериментальних досліджень здобувачами ОС «магістр», оскільки тематика здійснених нею методичних пошуків пов’язана з аналізом педагогічних умов для розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти. Під час обговорення результатів лінгвометодичних пошуків здобувачів освіти Олена Георгіївна відзначила, що
оригінальні й новаторські результати досліджень випускників Лопушенко Аліни Вікторівни, Шарпіло Анни Олегівни, Білана Дмитра Ігоровича та Колісніченка Максима Олеговича будуть використані для удосконалення змістових компонентів курсу методики навчання англійської мови в означеному закладі освіти за ОП Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська)) зі спеціальності 014 «Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Умовно тематику виконаних робіт можливо згрупувати таким чином:
1. формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів закладів загальної середньої освіти;
2. реалізація комунікативного підходу до викладання англійської мови;
3. використання цифрових ресурсів із метою ефективної організації освітнього процесу;
4. моделювання інтерактивного середовища для розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти й ключових навичок XXI ст.;
5. імплементація нестандартних підходів до організації навчальної діяльності здобувачів освіти на засадах особистісно-орієнтованого навчання;
6. мотивування здобувачів освіти до досягнення запланованих освітніхцілей.
Практична значущість досліджень знайде відображення в тематичному й змістовому удосконаленні освітнього контенту з освітніх компонентів у рамках реалізації Концепції НУШ: «Педагогіка профільної освіти», «Психологія профільної освіти», «Методика навчання іноземних мов», «Технології e learning» та «Методика навчання англійської мови в закладах профільної середньої освіти», викладання яких буде здійснюватися у 2024–2025 н. р.
Публічна презентація результатів здійснених лінгвістичних досліджень із германської філології і перекладознавства магістрантами 254пхф групи денної форми й 253зпхф групи заочної форми ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська здійснювалася 25
грудня 2023 р.

Склад екзаменаційної комісії: голова – д-р пед. наук, проф. Білецька І.
О.; члени: д-р філос., доц. Казак Ю. Ю., канд. пед. наук, доц. Паладьєва А.
Ф., канд. філол. наук Кульбіда Д. П., канд. філол. наук, доц. Левчук О. А.,
Демчук В. В.

За словами стейкхолдера – керівника бюро перекладів “NIKA” Демчук Вікторії Володимирівни, на базі якого щорічно здійснюється виробнича (перекладацька) практика здобувачів вищої освіти – магістранти продемонстрували здатність вирішувати складні лінгвістичні завдання прикладного та  дослідницького характеру з належним дотриманням академічної доброчесності. Молоді дослідники застосували поглиблені знання для здійснення наукового аналізу та структурування мовного й мовленнєвого матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. Попередньо детально ознайомившись зі змістом кваліфікаційних робіт на сайті факультету іноземних мов, стейкхолдер засвідчив, що дослідниками – початківцями були запропоновані оригінальні підходи до розв’язання актуальних проблем сучасної лінгвістики: англомовна репрезентація категорій егоїзму, лицемірства й обурення у різних типах дискурсу; формування англійської термінологічної системи цивільного захисту; лінгвістичні засоби вираження фейкових новин англійською мовою; відображення пандемії COVID-19 у лексичному просторі сучасної англійської мови; фразеологічна інтерпретація оточуючого світу і його суб’єктів; вербалізація образу сильної жінки в англійській кінострічці. Остання із перелічених тем неабияк зацікавила стейкхолдера Демчук В. В., яка вбачала перспективу логічного продовження подальших досліджень за цією темою саме в царині перекладознавства, зокрема в перекладацькій реконструкції образів сильної жінки й чоловіка як представників української та англійської лінгвокультур. Із позиції багаторічного досвіду перекладацької діяльності Вікторія Володимирівна відзначила, що запропоновані магістрантами оригінальні перекладацькі відтінки були вдалими в контексті представлених мовленнєвих ситуацій та доповнила їх власними авторськими відповідниками при обговоренні результатів. Стейкхолдер запропонував удосконалити зміст ОК «Практичний курс англійської мови» за рахунок використання результатів дослідження здобувача вищої освіти Снітковського Максима Ігоровича, спрямованого на здійснення структурно-семантичного й прагматичного аналізу англійських SEO-текстів, труднощі адекватної передачі закладених ідей яких є актуальною проблемою для команди перекладачів-практиків, зокрема для випускниці ОП Середня освіта (Мова і література (англійська)) Юц Ірини Сергіївни, яка поповнила склад перекладачів бюро перекладів “NIKA” ще з моменту завершення навчання у магістратурі. Головною метою виконання означених досліджень стало прищеплення потреби майбутніх фахівців у сфері іншомовної освіти в неперервному професійному розвитку впродовж життя.
Бажаємо професійного успіху випускникам на педагогічній і перекладацькій ниві!