ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Заболотна Оксана Адольфівна

 

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, головний редактор журналу «Studies in Comparative Education»,

Віце-президент Української асоціації дослідників освіти, Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво» (Наказ № 1111 від 7 вересня 2020 р.)

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Ділова іноземна мова (англійська)

Англійська мова у науковому спілкуванні

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації «Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних школах США» 13.00.01 – загальні педагогіка та історія педагогіки, 2005

Тема докторської дисертації «Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у країнах ЄС», 2014

 

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням

 

Монографії або частини монографії, опубліковані в Україні

 

 1. Заболотна, О., Щудло, С., Лісова, Т., Ковальчук, О., Горук, Н., Медіна, Т. (2020). Учителі та освітнє середовище: крос-культурна перспектива, (O. Заболотна, С. Щудло, ред.). Дрогобич: УАДО і ТзОВ «Трек-ЛТД» 
 2. На освітніх перехрестях: діалог із національними меншинами у Чернівецькій і Закарпатській областях / Варга Н., Герман М., Заболотна О., Медіна Т., Фатула Р., Щудло С. (ред. O. Заболотна, С. Щудло). – Дрогобич: УАДО, ТзОВ «Трек-ЛТД», 2020. – 262 c. 
 3. Щудло С., Заболотна О., Медіна Т. (2019). Соціокультурний дискурс щодо мови навчання національних меншин у Чернівецькій області. Дрогобич: УАДО, ТзОВ «Трек ЛТД», 2019. – 205 с. 
 4. Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку середньої освіти в Україні: монографія / [Заболотна О.А., Веремюк Л.Л., ІванчукГ.П., Свиридюк О.В., Шумаєва С.П., Щербань І.Ю.]; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2017. 279 c.
 5. Щудло, С., Заболотна, О., & Лісова, Т. (2017). Українські вчителі та навчальне середовище. Результати Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS). Дрогобич: УАДО; ТзОВ «Трек-ЛТД». 

 

Монографії або частини монографій, опубліковані у закордонних наукових виданнях англійською або мовами Ради Європи

 

 1. Skalski, D., Lizakowski, Р. & Zabolotna, О. (2017). Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowotna wypoczynku dzieci i młodzieży. Wybrane aspekty. Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim 
 2. Zabolotna, O., Shchudlo, S. & Kovalchuk, O. (2018). Przywództwo nauczycieli na Ukrainie. Rola nauczycieli w zarządzaniu szkołą i rozwoju zawodowym. W J. Madalińska-Michalak (red.), Warszawa: Wydawnictwo FRSE. 
 3. Zabolotna, O., Shchudlo, S. & Kovalchuk, O. (2018). Teacher leadership in Ukraine. The role of teachers in school management and professional development. In W J. Madalińska-Michalak (red.), Warsaw: Wydawnictwo FRSE. 
 4. Skalski, D., Makar, P., Zabolotna, O., Telak, J. & Stanula, A. (2020). Znaczenie etosu narodowego w kulturze fizycznej a edukacja zdrowotna. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. TOM 2, (ss. 64 – 75). Gdańsk: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.
 • Skalski, D., Makar, P., Zabolotna, O., Telak, O. & Ostrowski, A. (2020). Struktura społeczna, nierówności i zróżnicowanie społeczne a edukacja zdrowotna. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. TOM 2, (ss. 64 – 75). Gdańsk: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • Skalski, D., Kreft, P., Zabolotna, O., Stanula, A. & Zwara, R. (2020). Rola osobowości w procesie nabywania kultury fizycznej a edukacja zdrowotna. Wybrane zagadnienia. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. TOM 2, (ss. 120 – 125). Gdańsk: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
 • Skalski, D., Formela, M., Zabolotna, O., Stanula, A. & Zwara, R. (2020). Słabe elementy socjalizacji do kultury fizycznej a edukacja zdrowotna. W J. Telak, D. Skalski, E. Zieliński, D. Czarnecki (red.), Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia. TOM 3, (ss. 173 – 183). Gdańsk: WYDAWNICTWO UCZELNIANE Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Статтi

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science

 

 • Zabolotna, O., Koliada, N., Koliada, T., Panchenko, I. (2015) Non-formal education in Ukraine in early 20th Century: Aspiring for better life or learning to live in crisis? History of Education and Children’s Literature, 11(1), 237–248. Retrieved from https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85037613222&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=ea5d43b3aa9c4d54521a0f13f99ab4b8&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857184362200%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
 • Gut N., Panchenko Y., Zabolotna O. Ukrainian Blends-Neologisms as the Reflection of Current Social and Political Situation: a Splendid Prophecy or a 20-years’ Collapse. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2015. Vol. 60 / 2. P. 389–403.
 • Zabolotna,, Gut, N. (2018). Learning the language of instruction in Ukraine: international students’ attitudes. Advanced Education, 10, 48–54. DOI: 10.20535/2410-8286.143742
 • Shchudlo, S., Medina, T., Panchenko, I., Kozlov, D. (2019). Teaching Ukrainian as a Non-Native Language to National Minorities in Ukraine: Challenges for Evidence-Based Educational Policies. Advanced Education, 11, 60–67. 

 

Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 

 • Zabolotna, O. (2015). Academic Mobility Projects Management: Challenges for Ukrainian Professional Education. Comparative Professional Pedagogy, 10.1515/rpp-2015-0064.
 • Zabolotna, O. (2017). Impact of Academic Mobility: the lessons learnt. Порівняльно-педагогічні студії, 1, 4–15.
 • Zabolotna, O. (2017). Impact of Internationalisation on Innovational Technologies in Teaching English as a Foreign Language, Порівняльно-педагогічні студії, 2, 73–78.
 • Щудло, С. & Заболотна, О. (2017). Трансформаційний потенціал емпіричних досліджень для вищої освіти: міф чи реальність?. Вища освіта України, 3, 50–56.

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії».

 

 1. Координатор дослідження (виконавець – Українська асоціація дослідників освіти) в рамках проекту “Learning through Play at School” (2020 – 2021) – Australian Concil for Educational Rsearch, LEGO FoundationКоординатор Модуля Жана Моне “Європейська якість навчання для кращої успішності учнів” (620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) European Teaching Excellence for Students’ Better Performance в Інституті педагогіки НАПН України (2020 – 2023).
 2. Співкоординатор пректів Eminence і Eminence II (Erasmus Mundus) (2012 – 2017).
 3. Координатор Модуля Жана Моне Ukraine-EU Cross-cultural Comparisons in Educational Research (574774-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE) (2016‑2019) http://undip.org.ua/jmonnet/
 4. Співкоординатор проекту Української асоціації дослідників освіти «European Quality of Educational Research for Empowering Educators in Ukraine» (2017‑2020)
 5. Співкоординатор проекту Української асоціації дослідників освіти «На освітніх перехрестях: діалог з національними меншинами у Чернівецькій та Закарпатській областях» (2019)
 6. Виконавець гранту Міжнародного фонду «Відродження» «Сприяння міжкультурному діалогу щодо вивчення української мови представниками національних меншин у Чернівецькій області» http://www.uera.org.ua/uk/node/92
 7. Член робочої групи проекту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне (К3) https://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4508&Itemid=984
 8. Член робочої групи проекту «Шкільний учитель нового покоління» (Британська Рада в Україні та МОНУ) (2012 – 2019).
 9. Співкоординатор Всеукраїнського моніторингового опитування директорів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо викладання та навчання (2017). Опитування здійснювалося з використанням анкети міжнародного порівняльного дослідження TALIS (Teaching and Learning International Survey – Міжнародне опитування викладання та навчання).

 

Стажування за останні 5 років

 

 • Університет імені Адама Міцкевича в Познані (04.2016 по 01.05.2016). Тема: «Підвищення професійного рівня в галузі викладання іноземних мов і введення наукових досліджень»
 • Державна Вища школа професійної освіти імені Яна-Амоса Коменського в м. Лєшно (Польща) (Сертифікат від 13.10.2019). Тема: «Забезпечення академічної доброчесності у ЗВО»

 

Контакти викладача (електрона пошта)

o.zabolotna@udpu.edu.ua

Google Scholar

Publons  

Scopus

https://orcid.org/0000-0003-4901-1053

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1890540