ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ВПЕВНЕНО КРОКУЄМО НАУКОВИМ ФРОНТОМ РАЗОМ ІЗ НЕПОХИТНОЮ ВІРОЮ У ПЕРЕМОГУ ДОБРА

Переглядів 98
сфер життєдіяльності зраненого війною українського суспільства‚ соціальні верстви якого непохитно продовжують боротьбу на різних фронтах на шляху до світлого майбутнього. Науковий фронт не є виключенням. Одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної діяльності факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є залучення здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти до здійснення індивідуальних і колективних лінгвістичних досліджень починаючи з початкових етапів навчання на базі студентських проблемних груп для набуття ними здатності до активного застосування теоретичного фундаменту знань у прикладній площині. Учасники висловлюють креативні ініціативи при виборі актуальних проблем сучасної лінгвістики‚ які потребують нових підходів до їх розв’язання. Під керівництвом наукових керівників дослідники-початківці проходять складний шлях від формування задуму до реалізації запланованого плану.
На кафедрі теорії та практики іноземних мов функціонує 5 студентських проблемних груп‚ однією із яких є «Сучасні тенденції розвитку лексикології англійської мови» (керівник – д-р пед. наук‚ проф. Білецька І.О.)‚ до складу якої входять 8 здобувачів освітнього ступеня «Магістр» освітньо-професійної програми «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)‚ перша – англійська» зі спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)‚ перша – англійська галузі знань 03 Гуманітарні науки та освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська‚ німецька))» зі спеціальності 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. Обʼєктом вивчення учасників є лексичний аспект розвитку англійської мови у синхронії та діахронії у нерозривному зв’язку з еволюцією наукових парадигм. Метою функціонування проблемної групи є формування у здобувачів вищої освіти загальнонаукових та дослідницьких компетентностей для переосмислення наявних і продукування нових знань у процесі розв’язання актуальної лінгвістичної проблеми з подальшим обговоренням та презентацією результатів‚ апробацією та аналізом індивідуальних дослідницьких траєкторій.
Формування системного наукового світогляду та лінгвістичного кругозору майбутніх магістрів філології / середньої освіти здійснюється у дистанційному форматі відповідно до затвердженого графіка роботи з використанням веб-сервісу Google Meet. Інтегральною складовою діяльності студентської проблемної групи є участь її учасників у наукових заходах різного рівня. З огляду на це‚ на онлайн-засіданні на тему «Культура наукового цитування: візії‚ стратегії‚ перспективи»‚ яке відбулося 01.11.2022 р.‚ було проаналізовано приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Здобувачі вищої освіти проаналізували типові помилки при оформленні наукових праць та на основі цього у ході командної взаємодії виробили загальні алгоритми цитування робіт за такими групами: книги з різною кількістю авторів‚ тези доповідей‚ матеріали конференцій‚ статті з періодичних видань‚ дисертації‚ автореферати дисертацій‚ електронні ресурси‚ препринти. Проведене засідання слугувало етапом цілісної підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти Кожевнікової Ольги Русланівни (ІІ курс‚ 253зпхф група) та Кичій Ганни Миколаївни (І курс‚ 151по група) до участі в ІІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку» (Умань‚ 11 листопада 2022 р.).
Тема індивідуального наукового дослідження Кожевнікової О.Р. –«Особливості просодичного оформлення мовлення сучасних жінок з високим професійним статусом: на матеріалі британських інтерв’ю». Науковий результат – тези доповіді на тему: «Дискурс і ґендер». Об’єктом дослідження є взаємозалежність дискурсу та ґендеру в парадигмі ґендерної лінгвістики. Предметом аналізу постали підходи до трактування ґендерного дискурсу як окремого типу інституційного дискурсу. На основі ретельного аналізу еволюції наукових поглядів у вітчизняних та зарубіжних ґендерних студіях дослідницею встановлено‚ що під означеним типом дискурсу слід розуміти: аспект комунікативної події; систему чинників‚ які визначають характер мовленнєвої взаємодії; набір типових комунікативних інтеракцій; різновид мови та мовлення. Перспективи подальших наукових пошуків здобувачки вищої освіти корелюватимуть із пропонуванням авторської дефініції поняття «ґендерний дискурс» на основі проаналізованих підходів.
Тема індивідуального наукового дослідження Кичій Г.М. – «Особисте ім’я в сучасній англійській мові: лінгвокультурологічний аспект». Науковий результат – тези доповіді на тему: «Мотивація староанглійських особистих імен». Об’єктом лінгвістичного пошуку є особисте староанглійське ім’я як мотивований знак. Предметом аналізу є міжмовні словотворчі форманти‚ які були семантичною основою для утворення староанглійських особистих імен. Дослідницею було доведено‚ що мотивація особистого імені в історичному ракурсі дозволяє лінгвістам усвідомити та переосмислити прозорість староанглійської номінації та її розкладання на морфеми‚ що є важливим при вивченні її структурно-семантичних особливостей. Перспективи подальших наукових пошуків в обраній царині знайдуть відлуння у розкритті типологічних особливостей особистих староанглійських імен.
Бажаємо подальших наукових здобутків учасникам студентської проблемної групи! Сподіваємося‚ що отриманий досвід наукової діяльності стане стимулом для подальшої активної участі в наукових заходах факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Наступний крок – апробація результатів лінгвістичних пошуків у межах І науково-методичного семінару «Проблеми романо-германської філології та іншомовної лінгвометодики у ціннісних вимірах сьогодення» (Умань‚ 23 листопада 2022 р.)‚ який проводитиметься у рамках діяльності науково-дослідної Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики.

Білецька Ірина Олександрівна (1) (1)

Білецька Ірина Олександрівна2 (1)

Кичій Ганна Миколаївна (2) (1)

Кожевнікова Ольга Русланівна (2)

" data-title="ВПЕВНЕНО КРОКУЄМО НАУКОВИМ ФРОНТОМ РАЗОМ ІЗ НЕПОХИТНОЮ ВІРОЮ У ПЕРЕМОГУ ДОБРА">

Американський поет та журналіст Джордж Морріс у поетичному творі “The Flag of Our Union” зазначив: «У єдності наша сила»ː United we stand, divided we fall! It made and preserves us a nation! Ці рядки стають лейтмотивом для усіх сфер життєдіяльності зраненого війною українського суспільства‚ соціальні верстви якого непохитно продовжують боротьбу на різних фронтах на шляху до світлого майбутнього. Науковий фронт не є виключенням. Одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної діяльності факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є залучення здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти до здійснення індивідуальних і колективних лінгвістичних досліджень починаючи з початкових етапів навчання на базі студентських проблемних груп для набуття ними здатності до активного застосування теоретичного фундаменту знань у прикладній площині. Учасники висловлюють креативні ініціативи при виборі актуальних проблем сучасної лінгвістики‚ які потребують нових підходів до їх розв’язання. Під керівництвом наукових керівників дослідники-початківці проходять складний шлях від формування задуму до реалізації запланованого плану.
На кафедрі теорії та практики іноземних мов функціонує 5 студентських проблемних груп‚ однією із яких є «Сучасні тенденції розвитку лексикології англійської мови» (керівник – д-р пед. наук‚ проф. Білецька І.О.)‚ до складу якої входять 8 здобувачів освітнього ступеня «Магістр» освітньо-професійної програми «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)‚ перша – англійська» зі спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)‚ перша – англійська галузі знань 03 Гуманітарні науки та освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська‚ німецька))» зі спеціальності 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. Обʼєктом вивчення учасників є лексичний аспект розвитку англійської мови у синхронії та діахронії у нерозривному зв’язку з еволюцією наукових парадигм. Метою функціонування проблемної групи є формування у здобувачів вищої освіти загальнонаукових та дослідницьких компетентностей для переосмислення наявних і продукування нових знань у процесі розв’язання актуальної лінгвістичної проблеми з подальшим обговоренням та презентацією результатів‚ апробацією та аналізом індивідуальних дослідницьких траєкторій.
Формування системного наукового світогляду та лінгвістичного кругозору майбутніх магістрів філології / середньої освіти здійснюється у дистанційному форматі відповідно до затвердженого графіка роботи з використанням веб-сервісу Google Meet. Інтегральною складовою діяльності студентської проблемної групи є участь її учасників у наукових заходах різного рівня. З огляду на це‚ на онлайн-засіданні на тему «Культура наукового цитування: візії‚ стратегії‚ перспективи»‚ яке відбулося 01.11.2022 р.‚ було проаналізовано приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Здобувачі вищої освіти проаналізували типові помилки при оформленні наукових праць та на основі цього у ході командної взаємодії виробили загальні алгоритми цитування робіт за такими групами: книги з різною кількістю авторів‚ тези доповідей‚ матеріали конференцій‚ статті з періодичних видань‚ дисертації‚ автореферати дисертацій‚ електронні ресурси‚ препринти. Проведене засідання слугувало етапом цілісної підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти Кожевнікової Ольги Русланівни (ІІ курс‚ 253зпхф група) та Кичій Ганни Миколаївни (І курс‚ 151по група) до участі в ІІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку» (Умань‚ 11 листопада 2022 р.).
Тема індивідуального наукового дослідження Кожевнікової О.Р. –«Особливості просодичного оформлення мовлення сучасних жінок з високим професійним статусом: на матеріалі британських інтерв’ю». Науковий результат – тези доповіді на тему: «Дискурс і ґендер». Об’єктом дослідження є взаємозалежність дискурсу та ґендеру в парадигмі ґендерної лінгвістики. Предметом аналізу постали підходи до трактування ґендерного дискурсу як окремого типу інституційного дискурсу. На основі ретельного аналізу еволюції наукових поглядів у вітчизняних та зарубіжних ґендерних студіях дослідницею встановлено‚ що під означеним типом дискурсу слід розуміти: аспект комунікативної події; систему чинників‚ які визначають характер мовленнєвої взаємодії; набір типових комунікативних інтеракцій; різновид мови та мовлення. Перспективи подальших наукових пошуків здобувачки вищої освіти корелюватимуть із пропонуванням авторської дефініції поняття «ґендерний дискурс» на основі проаналізованих підходів.
Тема індивідуального наукового дослідження Кичій Г.М. – «Особисте ім’я в сучасній англійській мові: лінгвокультурологічний аспект». Науковий результат – тези доповіді на тему: «Мотивація староанглійських особистих імен». Об’єктом лінгвістичного пошуку є особисте староанглійське ім’я як мотивований знак. Предметом аналізу є міжмовні словотворчі форманти‚ які були семантичною основою для утворення староанглійських особистих імен. Дослідницею було доведено‚ що мотивація особистого імені в історичному ракурсі дозволяє лінгвістам усвідомити та переосмислити прозорість староанглійської номінації та її розкладання на морфеми‚ що є важливим при вивченні її структурно-семантичних особливостей. Перспективи подальших наукових пошуків в обраній царині знайдуть відлуння у розкритті типологічних особливостей особистих староанглійських імен.
Бажаємо подальших наукових здобутків учасникам студентської проблемної групи! Сподіваємося‚ що отриманий досвід наукової діяльності стане стимулом для подальшої активної участі в наукових заходах факультету іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Наступний крок – апробація результатів лінгвістичних пошуків у межах І науково-методичного семінару «Проблеми романо-германської філології та іншомовної лінгвометодики у ціннісних вимірах сьогодення» (Умань‚ 23 листопада 2022 р.)‚ який проводитиметься у рамках діяльності науково-дослідної Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики.

Білецька Ірина Олександрівна (1) (1)

Білецька Ірина Олександрівна2 (1)

Кичій Ганна Миколаївна (2) (1)

Кожевнікова Ольга Русланівна (2)