ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ТРЕНІНГ «СИСТЕМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИ НАПИСАННІ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ»

Переглядів 46
У світлі популяризації принципів академічної доброчесності як інструментів забезпечення якості лінгвістичних досліджень серед дослідників-початківців Науково-дослідна Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики здійснює не лише аналіз невирішених складових актуальних мовознавчих проблем, але й пошук шляхів удосконалення індивідуальних дослідницьких траєкторій майбутніх магістрів філології. Одним із таких способів є налагодження ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, без якої неможливою є подальша інтеграція майбутнього перекладача у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, які будуть ефективними на ринку праці за умови сформованості належної культури доброчесного перекладацького пошуку з акцентом на творення оригінального мовного продукту.

Для реалізації поставлених завдань 4 березня 2023 р. на базі Науково-дослідної Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики д-ром пед. наук, професором, завідувачем кафедри теорії та практики іноземних мов Білецькою Іриною Олександрівною та членом означеного наукового підрозділу Гурським Ігорем Юрійовичем було проведено тренінг «Системна реалізація принципів академічної доброчесності при написанні тез доповідей» для здобувачів ОС «Магістр» І курсу денної і заочної форм, які навчаються за ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська зі спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Об’єктом спільного пошуку була технологія написання магістрантами тез доповідей для подальшої презентації результатів досліджень під час секційного засідання І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Мова як евристичне знаряддя реконструкції і концептуалізації світу на тлі глобалізаційних та євроінтеграційних викликів діалогу культур» (18 квітня 2024 р.), предметом – структурні, жанрові та стилістичні особливості означеного типу тексту.      

Метою онлайн-зустрічі, яка була зреалізована в руслі концептуальної подорожі з використанням візуальної метафори дороги, стала підготовка майбутніх дослідників мови до продукування оригінальних тез доповідей, які присвячені вирішенню актуальної лінгвістичної проблеми, яка не поставала предметом пошуку науковців.

Із метою досягнення поставленої мети розробники тренінгу здійснили реалізацію таких завдань:

  1. Репрезентувати структуру тез доповідей.
  2. Розкрити мету й особливості мовного дизайну кожної структурної складової тез.
  3. Проаналізувати типові помилки, яких допускають магістранти під час продукування окресленого типу наукового тексту.
  4. Схарактеризувати сутність усіх типів академічного плагіату й запропонувати способи його уникнення у текстах доповідей.

У цілому, захід сприяв формуванню загальних (ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним; ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні; ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)) та фахових (ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів; ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань; ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату) компетентностей здобувачів ОС «Магістр» І курсу, регламентованих в ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Бажаємо здобувачам вищої освіти подальших успіхів в опануванні технології написання тез доповідей із належним дотриманням принципів академічної доброчесності!

" data-title="ТРЕНІНГ «СИСТЕМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИ НАПИСАННІ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ»">

У світлі популяризації принципів академічної доброчесності як інструментів забезпечення якості лінгвістичних досліджень серед дослідників-початківців Науково-дослідна Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики здійснює не лише аналіз невирішених складових актуальних мовознавчих проблем, але й пошук шляхів удосконалення індивідуальних дослідницьких траєкторій майбутніх магістрів філології. Одним із таких способів є налагодження ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, без якої неможливою є подальша інтеграція майбутнього перекладача у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, які будуть ефективними на ринку праці за умови сформованості належної культури доброчесного перекладацького пошуку з акцентом на творення оригінального мовного продукту.

Для реалізації поставлених завдань 4 березня 2023 р. на базі Науково-дослідної Лабораторії лінгвокультурології та зіставної лінгвістики д-ром пед. наук, професором, завідувачем кафедри теорії та практики іноземних мов Білецькою Іриною Олександрівною та членом означеного наукового підрозділу Гурським Ігорем Юрійовичем було проведено тренінг «Системна реалізація принципів академічної доброчесності при написанні тез доповідей» для здобувачів ОС «Магістр» І курсу денної і заочної форм, які навчаються за ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська зі спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Об’єктом спільного пошуку була технологія написання магістрантами тез доповідей для подальшої презентації результатів досліджень під час секційного засідання І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Мова як евристичне знаряддя реконструкції і концептуалізації світу на тлі глобалізаційних та євроінтеграційних викликів діалогу культур» (18 квітня 2024 р.), предметом – структурні, жанрові та стилістичні особливості означеного типу тексту.      

Метою онлайн-зустрічі, яка була зреалізована в руслі концептуальної подорожі з використанням візуальної метафори дороги, стала підготовка майбутніх дослідників мови до продукування оригінальних тез доповідей, які присвячені вирішенню актуальної лінгвістичної проблеми, яка не поставала предметом пошуку науковців.

Із метою досягнення поставленої мети розробники тренінгу здійснили реалізацію таких завдань:

  1. Репрезентувати структуру тез доповідей.
  2. Розкрити мету й особливості мовного дизайну кожної структурної складової тез.
  3. Проаналізувати типові помилки, яких допускають магістранти під час продукування окресленого типу наукового тексту.
  4. Схарактеризувати сутність усіх типів академічного плагіату й запропонувати способи його уникнення у текстах доповідей.

У цілому, захід сприяв формуванню загальних (ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним; ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні; ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)) та фахових (ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів; ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань; ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату) компетентностей здобувачів ОС «Магістр» І курсу, регламентованих в ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Бажаємо здобувачам вищої освіти подальших успіхів в опануванні технології написання тез доповідей із належним дотриманням принципів академічної доброчесності!