ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Паладьєва Алла Федорівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики іноземних мов

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

 • Теоретична граматика
 • Стилістика
 • Порівняльна стилістика  англійської та української мов
 • Латинська мова
 • Практичний курс іспанської мови

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: “Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”,  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2014 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

 1. Beletskaya I. A., Hurskiy I. Y., Kazak Y. Y., Laukhina I. S., Litvinenko V. Y., Paladieva A. F., Stavchuk N. V. Intellektuelles kapital – die grundlage für innovative entwicklung: religionswissenschaft im kontext der bildung und entwicklung der weltlichen schule in Frankreich. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 3. Teil 2. Karlsruhe: ScientificWorld-NetAkhatAV. 2020. 110 s.
 2. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови: полікультурний підхід: монографія / Білецька І. О., Паладьєва А. Ф.; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2021. 189 с.
 3. Концепт в англійській лінгвокультурі: колективна монографія / [І.О. Білецька, А. Ф. Паладьєва, І. С. Лаухіна та ін. ; за ред. І. О. Білецької] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2022. 245 с.
 4. Beletskaya I. A., Hurskiy I. Y., Kazak Y. Y., Kryshko A. Y., Laukhina I. S., Litvinenko V. Y., Paladieva A. F. Wissenschaft für den modernen Menschen: Anwendung religiösen Wissens in modernen Einrichtungen der allgemeinen Sekundarschulbildung in Frankreich. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 2. Karlsruhe: ScientificWorld-NetAkhatAV. Karlsruhe: ScientificWorld-NetAkhatAV, 2021. 70 s.

Навчально-методичні посібники

 1. Contrastivegrammar of English and Ukrainian languages: Morphology: навчально-методичний посібник для самостійної роботи / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; укладачі Т. О. Вінг., А. Ф. Паладьєва. – Умань : Візаві, 2019. – 132 с.
 2. Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи (для освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: методичний посібник / уклад.: І. О. Білецька, А. Ф. Паладьєва. Умань: Візаві, 2021. 128 с.
 3. Теоретична граматика: навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів ОС «Бакалавр» ІІІ курсу / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: А. Ф. Паладьєва. Умань : Візаві, 2021. 108 с.
 4. Курсова робота з теоретичних дисциплін іноземної мови: методичний посібник / уклад. І. О. Білецька, А. Ф. Паладьєва. Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. 96 с.

Статті у фахових виданнях України

 1. Лаухіна І. С.‚ Паладьєва А. Ф.‚ Литвиненко В. Ю. Формування духовно-моральних цінностей особистості шляхом запровадження релігійногонавчання: досвід Франції. Директор школи‚ ліцею‚ гімназії: всеукраїнський науково-практичний журнал. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис‚ 2020. №2. Кн. 2. Том І (86). С. 18–29.
 2. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф.Порівняльна характеристика мовних одиниць-репрезентантів емоції гніву (на матеріалі французької та української мов). Південний архів (філологічні науки): Збірник наукових праць. Херсон: ХДУ, 2020. Випуск LXXXII. C. 72–81
  URL: https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/article/view/658
 3. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Синтаксичні конструкції з пропущеним присудком у сучасній французькій мові. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Том 31 (70). № Ч. 1. С. 164–169
  URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31644/1/I_Shkarban_CMLSNUC_2_1.pdf
 1. Білецька І. О., Лаухіна І. С.‚ Паладьєва А. Ф. Гендерний аспект мовних засобів вираження сучасних британських імен.Закарпатські філологічні студії.  Вип. 17. Т. 1. С. 99–103.
 2. Паладьєва А. Ф. Особливості суб’єктної організації тексту у наративному дискурсі. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 22. Том 2. С. 89–93.
  URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/22-2-2022
 1. Білецька І. О., Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Утворення французьких авторських неологізмів шляхом структурних змін мовних запозичень (на матеріалі романів Сан-Антоніо). Закарпатські філологічні студії. 2022. Випуск 24. Том 1. С. 118–123.
  URL: http://zfsjournal.uzhnu.uz.ua/archive/24/part_1/23.pdf
 1. Білецька І. О., Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Фонетичні трансформації як спосіб творення авторських неологізмів сучасної французької мови. Закарпатські філологічні студії. Вип. 26. Т. 1. С. 135–139.
  URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/26-1-2022
 2. Паладьєва А. Ф. Суфіксальний спосіб творення авторських неологізмів у романах Сан-Антоніо. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 26. Т. 1. С. 145–150
  URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/26-1-2022

Статті у збірниках, що входять до науково метричних баз

 1. Biletska I. A., Paladieva A. F., Laukhina I. S., Kryshko A. Y., Hurskiy I. Y.  The Lexical Content of the Description of Ukrainian Cultural Realities in the Awesome Ukraine Book Series. Journal of Language and Linguistic Studies. V. 17. P. 1220–1229.
  URL: https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1327/77
 1. Biletska I. O.,Paladieva A. F., Avchinnikova H. D., Kazak Y. Y. The use of modern technologies by foreign language teachers: Developing digital skills. Linguistics and Culture Review. V. 5. P. 16–27.
  URL: https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1327

 

Статті у закордонних виданнях

 1. Лаухіна І., Паладьєва А., Литвиненко В. Нові підходи до впровадження знань про релігії у школах Франції в руслі європейських культурних традицій. European Humanities Studies: State and Society. Issue 3 (1). P. 69–82.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13380
 1. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. Графічні різновиди репрезентації експресивності електронного мовлення англійської і французької мов. Modern science: problems and innovations: abstracts of II International Scientific and Practical Conference (Stockholm, Sweden, May 3–5, 2020). Stockholm, Sweden: SSPG Publish. 2020. P. 726–732.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13142
 1. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф.Графічна фіксація усного мовлення в електронному спілкуванні (на матеріалі англійської та французької мов). The world of science and innovation: abstracts of II International Scientific and Practical Conference (London, United Kingdom, September 16–18, 2020). London, United Kingdom: Cognum Publishing House. 2020. P. 406–415.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13141
 1. Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф., Гурський І. Ю. Способи графічного оформлення англо-американізмів у текстах масово-інформаційного та художнього дискурсів французької мови Квебеку. Fundamental and applied research in the modern world: Abstracts of the 7thInternational scientific and practical conference (Boston, USA, February 17–19, 2021). Boston, USA: BoScience Publisher, 2021. P. 436–441.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13520
 1. Паладьєва А. Ф., Кужель Р. В., Терезюк Н. Ф. Вплив англійської мови на міжкультурну комунікацію (наприкладі Канади). World science: problems‚ prospects and innovations: Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (Toronto, Canada‚ February 23–25‚ 2021). Toronto, Canada: Perfect Publishing‚ 2021. 524–529.
 2. Лаухіна І. С.‚ Паладьєва А. Ф.‚ Литвиненко В. Ю.‚                 Побережник О. В. Лексико-семантична варіативність назв об’єктів системи освіти у французькій мові Франції‚ Бельгії‚ Швейцарії і Квебеку. Modern engineering and innovative technologies.Karlsruhe, Germany: Sergeieva&Co‚ 2021. Issue 15. Part 4. Р. 91–98.   
 3. Паладьєва А. Ф., Кужель Р. В., Терезюк Н. Ф. Фразеологізми із компонентом redв англійськомовному медіадискурсі політичної спрямованості у світлі антропоцентричної парадигми: етимологічне коріння‚ семантичні асоціації‚ функціональний діапазон. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (Berlin, Germany‚ February 20–22‚ 2022). Berlin, Germany : MDPC Publishing‚ 2022. 342–350.
  URL: https://cutt.ly/sMHWtmB
 1. Паладьєва А. Ф. Специфіка функціонування власних особових імен у сучасній Великобританії. Modern engineering and innovative technologies.Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co‚ 2022. Issue 19. Part 3. Р. 121–125.
  URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3953/1/101-163-PB.pdf
 1. Paladieva A., Pavlyuk V., Bondar G., Honcharuk V. Implementation of interactive methods learning in Theoretical English Grammar classes. Pedagogy and Education Management Review(PEMR). 2023. Issue 1 (11). P. 58–63.
  URL: https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/112/106
 2. Білецька І.О., Паладьєва А. Ф. Термінологізація та звуження значення у формуванні термінів політології. Scienceprogressin European countries: new concepts and modern solution: Papers on the 6th International Conference (Stuttgart, April 19, 2019). Stuttgart, Germany, 2019. P. 110–120.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10761

 

Стажування за останні 5 років

 1. Стажування в Інституті Європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича (Республіка Польща) з1.01.2017 року по 10.01.2017 року.
 2. Стажування на кафедрі іноземних мов Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з 24 лютого 2020 року по 24 березня 2020 року.

 

Контакти викладача (електронна пошта)

alla-paladieva@ukr.net

Google Scholar