EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Загальна інформація про факультет

 

 

brit1

Бріт Надія Михайлівна – декан факультету іноземних мов , кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України.

Факультет іноземної філології Інституту філології та суспільствознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини засновано в 2005 році. Сьогодні факультет став потужним осередком іншомовної освіти та центром підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов у регіоні.

У 2015 році факультет іноземної філології було перейменовано на факультет іноземних мов.

Професіоналізм, компетентність, обізнаність з найсучаснішими досягненнями в галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогічної компаративістики, участь у міжнародних освітянських проектах та сприяння інтегруванню України у європейський та світовий освітній простір визначають сьогодні обличчя факультету та пріоритети його діяльності.

 

DSC_0320_11

Напрями підготовки та спеціальності

Факультет іноземних мов готує фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Денна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)
Спеціалізація: німецька (французька, іспанська, китайська) мова

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)
Спеціалізація: німецька (французька)мова

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр»

Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (англійська)
Спеціалізація: німецька (французька)мова

Заочна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)

Структурні підрозділи факультету

Факультет працює у складі трьох кафедр:

Для забезпечення умов здобуття якісної освіти та організації науково-методичної роботи викладачів і студентів на факультеті створено Регіональний центр навчання іноземних мов (директор – кандидат педагогічний наук, доцент Бріт Н.М.).

У складі центру працюють дві науково-дослідні лабораторії:

лабораторія навчання іноземних мов (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Гембарук А.С.);
лабораторія педагогічної компаративістики (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Заболотна О.А,).

Кадровий потенціал 

Факультет іноземних мов має потужний кадровий потенціал, який забезпечує якісну підготовку висококваліфікованих учителів-філологів для освітньої галузі України. Серед викладачів факультету доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, Заслужені працівники освіти України, досвідчені викладачі методисти. Разом з досвідченими спеціалістами працюють також молоді, перспективні викладачі-випускники провідних вузів України, які підвищують свій науковий і фаховий рівень у провідних університетах нашої країни та зарубіжжя. 

Переважна більшість викладачів кафедр факультету пройшла  кількаразове мовне стажування в провідних університетах країн-носіїв мови – США, Франції, Уельсі, Канаді, Німеччині, Франції,Іспанії, Португалії та ін. 

Крім того викладачі факультету є членами міжнародних адміністративних структур, асоціацій, товариств. До навчального процесу на факультеті залучаються представники закордону: Великої Британії, Франції, Німеччини, США тощо.