EnglishUkrainian

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Переглядів 7
Заочна форма навчання є однією із форм здобуття особою певного рівня вищої освіти без відриву від виробництва. Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до вищих навчальних закладів України.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою, мають статус студента і на них поширюється правила та обов’язки, що визначені чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку УДПУ.

Обсяги загального запланованого часу на вивчення кожної з дисциплін за денною і заочною формами навчання є однаковими, але обсяг самостійної роботи студента-заочника є набагато більший, ніж у студентів денної форми. Заліково-екзаменаційна сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації, заліки та іспити).

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-баловою шкалою університету, яка переводиться відповідно в національну шкалу – ”відмінно”, ”добре”, ”задовільно”, ”незадовільно” та шкалу ЄКТС – А, B, C, D, E, FХ, F.

Розподіл балів за видами завдань під час контролю знань із дисципліни визначається кафедрою, затверджується в робочій програмі та доводиться до відома студентів викладачем на першому навчальному занятті з дисципліни.

заочніки3

Проведення контролю знань студентів заочної форми навчання здійснюється відповідно до розкладу лабораторно-екзаменаційних сесій та міжсесійних консультпунктів. Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота над засвоєнням навчального матеріалу студентом самостійно.

заочніки1

Проте для студентів заочної форми всіх етапів навчання на факультеті іноземної філології і міжсесійний період є також активним, оскільки лише на факультеті іноземної філології кожної другої суботи впродовж семестру відбуваються заняття із Практики усного та писемного мовлення англійської мови, Практичної граматики англійської мови, Практичної та теоретичної граматики, Теорії та практики перекладу, Методики викладання іноземних мов, Діалектології. Студенти заочної форми навчання мають 3-4 заняття впродовж консультаційного дня, які проводяться провідними викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання.

заочніки2

Переважна більшість студентів-заочників факультету іноземної філології працюють учителями англійської мови і приїздять на заняття не лише з Черкаської області, а й з більш віддалених областей – Київської, Миколаївської, Одеської та Вінницької. Але жоден із них не сказав, що жалкує проте, що проводить свій вихідний день на заняттях в УДПУ, а навпаки чекає на зустріч із одногрупниками та викладачами.

заочніки

Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану та склав державні іспити рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видається державний диплом встановленого зразка.

" data-title="ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ">

Заочна форма навчання є однією із форм здобуття особою певного рівня вищої освіти без відриву від виробництва. Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до вищих навчальних закладів України.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою, мають статус студента і на них поширюється правила та обов’язки, що визначені чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку УДПУ.

Обсяги загального запланованого часу на вивчення кожної з дисциплін за денною і заочною формами навчання є однаковими, але обсяг самостійної роботи студента-заочника є набагато більший, ніж у студентів денної форми. Заліково-екзаменаційна сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації, заліки та іспити).

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-баловою шкалою університету, яка переводиться відповідно в національну шкалу – ”відмінно”, ”добре”, ”задовільно”, ”незадовільно” та шкалу ЄКТС – А, B, C, D, E, FХ, F.

Розподіл балів за видами завдань під час контролю знань із дисципліни визначається кафедрою, затверджується в робочій програмі та доводиться до відома студентів викладачем на першому навчальному занятті з дисципліни.

заочніки3

Проведення контролю знань студентів заочної форми навчання здійснюється відповідно до розкладу лабораторно-екзаменаційних сесій та міжсесійних консультпунктів. Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота над засвоєнням навчального матеріалу студентом самостійно.

заочніки1

Проте для студентів заочної форми всіх етапів навчання на факультеті іноземної філології і міжсесійний період є також активним, оскільки лише на факультеті іноземної філології кожної другої суботи впродовж семестру відбуваються заняття із Практики усного та писемного мовлення англійської мови, Практичної граматики англійської мови, Практичної та теоретичної граматики, Теорії та практики перекладу, Методики викладання іноземних мов, Діалектології. Студенти заочної форми навчання мають 3-4 заняття впродовж консультаційного дня, які проводяться провідними викладачами кафедри англійської мови та методики її викладання.

заочніки2

Переважна більшість студентів-заочників факультету іноземної філології працюють учителями англійської мови і приїздять на заняття не лише з Черкаської області, а й з більш віддалених областей – Київської, Миколаївської, Одеської та Вінницької. Але жоден із них не сказав, що жалкує проте, що проводить свій вихідний день на заняттях в УДПУ, а навпаки чекає на зустріч із одногрупниками та викладачами.

заочніки

Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану та склав державні іспити рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видається державний диплом встановленого зразка.