Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
18.06.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  OКР МАГІСТР

  Дата зміни інформації: 02.11.2015

  Спеціальність 8.02030302  Мова і література (англійська) 

  • Кваліфікація, що присвоюється

  Філолог. Викладач мов (англійської і німецької(французької)) та зарубіжної літератури. 

  • Рівень кваліфікації

  Магістр (другий цикл вищої освіти).  

  • Спеціальні вимоги до зарахування 

  Зарахування здійснюється відповідно до Правил прийому, які розроблені Приймальною комісією Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.

  Детальніша інформація щодо процедури зарахування на навчання в Уманський державний педагогічний університет розміщена на веб-сайті університету за адресою: http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=31

  • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

  Немає.  

  • Профіль програми

              Основна мета педагогічної освіти магістра філології, викладача англійської  і німецької (французької) мов – підготовка педагога, здатного забезпечити  різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості студента; озброєння студентів системою лінгвістичних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи лінгвістики та її ролі у пізнанні оточуючої дійсності. Система підготовки магістрів, викладачів англійської мови  і  літератури спрямована на формування конкурентноспроможного фахівця і формує його готовність до виконання інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної, мобілізуючої і дослідницької функцій.

  Загальний обсяг навчальної програми 90 кредитів ЄКТС 

  • Ключові результати навчання 

   Система підготовки магістрів, викладачів англійської і німецької (французької) мов   спрямована на формування конкурентноспроможного фахівця, забезпечуючи його готовність до виконання інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної, мобілізуючої і дослідницької функцій.

  Реалізація інформаційної функції спирається на глибоке і вільне володіння на­вчальним матеріалом, методами, прийомами, засобами і формами навчання, мис­тецтвом усного мовлення, володіння новими інформаційними системами, засобами контролю і організації зворотного зв’язку та корекції знань студентів вищих на­вчальних закладів ІІ-ІII рівнів акредитації.

  Розвиваюча функція забезпечує управління перцептивним, розумовим, емо­ційним, вольовим та іншими компонентами навчально-пізнавальної діяльності студентів.

  Орієнтаційна функція визначає зміст ціннісних орієнтацій студентів, їх акти­вне ставлення до явищ і процесів дійсності, мотиви поведінки, стійке бажання і уміння вчитися, постійно поповнювати і поглиблювати свої знання в професійній галузі.

  Мобілізуюча функція проявляється у діяльності магістра, спрямованій на акту­алізацію знань і життєвого досвіду студентів для формування у них пізнавальної самостійності і соціальної активності.

  Дослідницька   функція   надає  роботі  магістра  творчого,  пошукового характеру. 

  • Загальні уміння та навички:

  – здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні закони розвитку суспільства та навички соціокультурної компетенції;

  – уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності;

  – здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

  – навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською  та англійською і німецькою  (французькою) мовами;

  – навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати з дітьми та молоддю;

  уміння організувати власну діяльністьта ефективно управляти часом. 

  • Професійні профілі випускників з прикладами

  Магістр відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності:

  – освітню;

  – методичну;

  – виховну;

  – дослідницьку.

  Магістр залучається  до  таких  видів  наукових досліджень:

  – дидактичні основи формування іншомовної освіти студентів;

  – організація навчально-виховного процесу;

  – розробка програм нових технологій навчання та їх експериментальна перевірка;

  – багатоступенева підготовка педагогічних кадрів. 

  • Доступ до подальшого навчання

  Здобуття вченого ступеня доктора філософії, доктора наук згідно до відповідних програм підготовки. 

  • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

                    Положення про поточне, модульне та підсумкова оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

  • Вимоги до випуску

  Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист магістерської роботи. 

  • Форма навчання

  Денна 

  • Директор програми, або відповідальна посадова особа 

  Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології 

  Структурно-логічна схема магістратури 8.02030302 Філологія. Мова і література (англійська)

  222

  Опис окремих одиниць курсу:

  Код модуля

  Назва модуля

  УЛУМН_8_ОНД.01_3 Академічна риторика
  УММН_8_ДВС1.06_3 Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
  АММВ_8_ДВС1. 05_4 Вибрані питання теорії і практики перекладу
  ТПІМ_8_ДВФ.06_5 Ділова англійська мова
  ІІКТ_8_ДВФ.03_3 Інформаційні технології в освіті і науці
  СД_8_ДВС1.02_4 Корпоративна соціальна відповідальність
  ТПІМ_8_ДВФ. 04_5 Методи лінгвістичних досліджень
  АММВ_8_ДВФ. 05_4 Методика навчання англійської мови у вищій школі
  ТТД_8_ДВФ.01_3 Основи інтелектуальної власності
  ПОМ_8_ОНД. 05_4 Педагогіка вищої школи
  АММВ_8_ОНД.02_9 Практичний курс англійської мови
  ТПІМ_8_ОНД.06_9 Практичний курс німецької мови
  ТПІМ_8_ОНД. 06_9 Практичний курс французької мови
  П_8_ОНД.07_3 Психологія вищої школи
  ПОМ_8_ДВС.1.03_4 Теорії і практики науково-педагогічних досліджень
  ТМІМ_8_ ДВФ.02_3 Українська мова
  СД_8_ОНД. 04_3 Філософія та соціологія освіти
  ТТД, ОП та БЖД _8_ОНД.03 Цивільний захист та охорона праці в галузі