Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
18.06.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  ОКР БАКАЛАВР

  Дата зміни інформації: 19.12.2015

  OKP БАКАЛАВР

  Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)*

  • Кваліфікація, що присвоюється

  Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

  • Рівень кваліфікації

  Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

  • Спеціальні вимоги до зарахування

  Зарахування проводиться на базі повної загальної середньої освіти

  • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

  Немає.

  • Профіль програми

  Основна мета  освіти бакалавра філології, вчителя англійської мови і зарубіжної літератури – підготовка педагога, здатного забезпечити різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості учня; озброєння учнів системою лінгвістичних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи лінгвістики та її ролі у пізнанні оточуючої дійсності. Для реалізації цієї мети бакалавру повинні бути притаманні висока мораль, культура, інтелігентність, професійна компетентність, творче педагогічне мислення та гуманістична спрямованість діяльності. Система підготовки бакалаврів, вчителів англійської мови  і зарубіжної літератури спрямована на формування конкурентноспроможного фахівця і формує його готовність до виконання інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної, мобілізуючої і дослідницької функцій.

  • Ключові результати навчання

  1. Знання з предметної області Бакалавр філології, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури повинен: – володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; – розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві; – усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах. 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області: – уміння та навички  абстрактного і конкретного мислення, здатність до результативної творчої праці; – здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання практичних завдань в галузі прикладних лінгвістичних досліджень; – здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел; – навички письмової та усної презентації наукового і практичного матеріалу; – уміння та навички володіння комунікативними технологіями у майбутній професійній діяльності. 3. Практичні навички з предметної області Здатність використовувати професійно-профільовані  знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін в процесі отримання,  опрацювання та представлення наукової інформації, її практичного застосування при навчанні іноземної мови. 4. Загальні уміння та навички: – здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні закони розвитку суспільства та навички соціокультурної компетенції; – уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності; – здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. – навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською  та англійською мовами; – навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати з дітьми та молоддю; – уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

  • Професійні профілі випускників з прикладами

  Бакалавр відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності: – освітню; – методичну; – виховну. Бакалавр залучається  до  таких  видів  наукових досліджень: – дидактичні основи формування іншомовної освіти учнів; – організація навчально-виховного процесу; – розробка програм нових технологій навчання та їх експериментальна перевірка; – профорієнтаційна робота з учнями; – багатоступенева підготовка педагогічних кадрів.

  • Доступ до подальшого навчання

  Бакалавр за напрямом підготовки Філологія. Мова та література (англійська) може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівні – магістр) за спеціальністю Мова і література (англійська). Магістр – 1 рік і 6 місяців навчання на базі бакалаврату.

  • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

  Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу. 

  • Вимоги до випуску

  Завершена навчальна програма з відповідною кількістю кредитів, успішне складання державного екзамену з англійської мови та методики її викладання.

  • Форма навчання

  Денна

  • Директор програми, або відповідальна посадова особа 

  Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Структурно-логічна схема бакалаврату 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

  Опис окремих одиниць курсу:

  Код модуля                                       Назва модуля

  АММВ_6_ ПП 06_1,5 Аналіз підручників англійської мови
  АММВ_6_ПП 03_2 Аналіз публіцистичного тексту
  ТТД_06_ ПН 01_2 Безпека життєдіяльності
  П_6_ПП 07_2,5 Вікова та педагогічна психологія
  В_6_ПН 14_3 Вікова фізіологія і шкільна гігієна
  УЛУМН_6_ПН 02_3 Вступ до літературознавства
  АММВ_6_ПП 04_2,5 Граматичні проблеми перекладу
  ПМ_6_ ПН 05_2 Загальне мовознавство
  СЛСМ_6_ПН 13_8  Зарубіжна література
  АММВ_6_ПП 02_2 Інтерпретація тексту
  ТПІМ_6_ПП 10_17,5 Іспанська мова
  ЗІ_6_ГЕ 02_2,5 Історія Великобританії
   АММВ_ПН 07_2 Історія мови
  АММВ_6_ПП 04_3
  Країнознавство
  ІУ_6_ГЕ 01_3 Історія України
  ТПІМ_6_ПП 10_17,5 Китайська мова
  ТПІМ_6_ПП 06_2 Латинська мова
  ТПІМ_6_ПН 11_3 Лексикологія
  ТПІМ_6_ПП 05_2 Лінгвокраїнознавство другої (іспанської) мови
  ТПІМ_6_ПП 05_2 Лінгвокраїнознавство другої (китайської) мови
  ТПІМ_6_ПП 05_2 Лінгвокраїнознавство другої (німецької) мови
  ТТПІМ_6_ПП 05_2 Лінгвокраїнознавство другої (французької) мови
  СД_6_ГЕ 01_2,5 Логіка
  АММВ_6_ПП 05_4,5 Методика викладання іноземних мов
  СЛСМ_6_ ПП 02_3 Методика викладання світової літератури
  ВТПТ_6_ПП 01_3 Методика виховної роботи
  ТМІМ_6_ПП 10_17,5 Німецька мова
  ТПІМ_6_ПП 03_2 Порівняльна лексикологія
  ХЕ _6_ПН 02_1,5 Основи екології
  ІІКТ_6_ПН 03_4,5 Основи інформаційних технологій та ТЗН
  ПОМ_6_ПН 01_2,5 Основи наукових досліджень
  ІІКТ_6_ПН 01_2,5 Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
  ВТПТ_6_ПП 09_2 Основи педагогічної майстерності
  ПОМ_6_ПП 08_4,5 Педагогіка
  СД_6_ДЕ 05_2 Політологія
  СД_6_ДЕ 05_2 Порівняльна граматика
  ТПІМ_6_ДЕ 05_2 Порівняльна стилістика
  ВІП_6_ГЕ 05_2 Правознавство
  АММВ_6_ПП 01_40 Практика усного та писемного мовлення
  АММВ_6_ПП 03_10 Практична граматика
  АММВ_6_ПП 02 _9 Практична фонетика
  СД_6_ГЕ 02_2 Релігієзнавство
  СД_6_ГЕ 03_2 Соціологія
  ТПІМ_6_ПН 10_2 Стилістика
  ТПІМ_6_ПН 09_3 Теоретична граматика
  АММВ_6_ПП 08_2 Теоретична фонетика
  УММН_6_ГЕ 02_3 Українська мова за професійним спрямуванням
  ФВ_6_ГЕ 06_10 Фізичне виховання
  ФС_6_ГЕ 03_3 Філософія
  УМ_6_ПН 05_2 Вступ до мовознавства
  ФС_6_ГЕ 01_3 Основи економічної теорії
  ПМ_6_ГЕ 03_2 Практичний курс української мови
  ТПІМ_6_ПП 10_17,5 Французька мова