Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
21.09.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  ОКР Бакалавр (рік вступу 2015, 2016)

  Дата зміни інформації: 20.12.2015

  OKP БАКАЛАВР

  Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська)*

  • Кваліфікація, що присвоюється

  Вчитель мов англійської та німецької (французької, китайської, іспанської) та зарубіжної літератури

  • Рівень кваліфікації

  Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

  • Спеціальні вимоги до зарахування

  Зарахування проводиться на базі повної загальної середньої освіти

  • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

  Немає.

  • Профіль програми

  Основна мета  освіти бакалавра філології – підготовка педагога, здатного забезпечити різносторонній розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості учня; озброєння учнів системою лінгвістичних знань, умінь і навичок, необхідних у майбутній трудовій діяльності кожному члену суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продовження навчання у системі неперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи лінгвістики та її ролі у пізнанні оточуючої дійсності. Для реалізації цієї мети бакалавру повинні бути притаманні висока мораль, культура, інтелігентність, професійна компетентність, творче педагогічне мислення та гуманістична спрямованість діяльності. Система підготовки бакалаврів, вчителів англійської мови  і зарубіжної літератури спрямована на формування конкурентноспроможного фахівця і формує його готовність до виконання інформаційної, розвиваючої, орієнтаційної, мобілізуючої і дослідницької функцій. Загальний обсяг навчальної програми 240 кредитів ЄКТС.

  • Ключові результати навчання

  1. Знання з предметної області Бакалавр філології повинен: – володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; – розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві; – усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах. 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області: – уміння та навички  абстрактного і конкретного мислення, здатність до результативної творчої праці; – здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання практичних завдань в галузі прикладних лінгвістичних досліджень; – здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел; – навички письмової та усної презентації наукового і практичного матеріалу; – уміння та навички володіння комунікативними технологіями у майбутній професійній діяльності. 3. Практичні навички з предметної області Здатність використовувати професійно-профільовані  знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін в процесі отримання,  опрацювання та представлення наукової інформації, її практичного застосування при навчанні іноземної мови. 4. Загальні уміння та навички: – здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні закони розвитку суспільства та навички соціокультурної компетенції; – уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності; – здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. – навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською  та англійською мовами; – навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати з дітьми та молоддю; – уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

  • Професійні профілі випускників з прикладами

  Бакалавр відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності: – освітню; – методичну; – виховну. Бакалавр залучається  до  таких  видів  наукових досліджень: – дидактичні основи формування іншомовної освіти учнів; – організація навчально-виховного процесу; – розробка програм нових технологій навчання та їх експериментальна перевірка; – профорієнтаційна робота з учнями; – багатоступенева підготовка педагогічних кадрів.

  • Доступ до подальшого навчання

  Бакалавр за напрямом підготовки Філологія. Мова та література (англійська) може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівні – магістр) за спеціальністю Мова і література (англійська). Магістр – 1 рік і 6 місяців навчання на базі бакалаврату.

  • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

  Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу. 

  • Вимоги до випуску

  Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішне складання державного екзамену з англійської мови та методики її викладання.

  • Форма навчання

  Денна

  • Директор програми, або відповідальна посадова особа 

  Бріт Надія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Структурно-логічна схема бакалаврату 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)

  Опис окремих одиниць курсу:

  Код модуля                                       Назва модуля

  АММВ_6_ ДВС1.16_3 Аналіз підручників англійської мови
  ТТД_06_ ОНД.09_4 Охорона праці та безпека життєдіяльності
  П_6_ОНД.12_6 Психологія
  В_6_ОНД.11_3 Вікова фізіологія і шкільна гігієна
  УЛУМН_6_ДВФ.03_3 Вступ до літературознавства
  АММВ_6_ДВС1.09_4 Граматичні проблеми перекладу
  ПМ_6_ ДВС1.06_4 Загальне мовознавство
  СЛСМ_6_ДВФ.04_7 Історія зарубіжної літератури
  АММВ_6_ДВС1.17_3 Інтерпретація тексту
  ТМІМ_6_ДВФ.08_10 Іспанська мова
  ЗІ_6_ДВС1.15_3 Історія Великобританії
  АММВ_ДВС1.05_4 Історія мови
  АММВ_6_ДВФ.05_3
  Країнознавство
  ІУ_6_ОНД.03_4 Історія та культури України
  ТМІМ_6_ДВФ.08_10 Китайська мова
  ТПІМ_6_ДВФ.01_3 Латинська мова
  ТПІМ_6_ДВФ1.03_4 Лексикологія
  ТПІМ_6_ДВС1.14_3 Лінгвокраїнознавство другої (іспанської) мови
  ТПІМ_6_ДВС1.14_3 Лінгвокраїнознавство другої (китайської) мови
  ТПІМ_6_ДВС1.14_3 Лінгвокраїнознавство другої (німецької) мови
  ТПІМ_6_ДВС1.14_3 Лінгвокраїнознавство другої (французької) мови
  АММВ_6_ДВФ.09_22 Методика навчання іноземних мов
  СЛСМ_6_ ДВФ.07_3 Методика навчання зарубіжної літератури
  ВТПТ_6_ДВС1.13_4 Методика виховної роботи
  ТТМІМ_6_ДВФ.08_10 Німецька мова
  ТПІМ_6_ДВС1.02_4 Порівняльна лексикологія
  ІІКТ_6_ОНД.10_3 ІК технології в галузі
  ПОМ_6_ДВС1.11_3 Основи наукових досліджень
  ВТПТ_6_ДВС1.07_4 Основи педагогічної майстерності
  ПОМ_6_ОНД.14_9 Педагогіка
  СД_6_ОНД.02_3 Політологічна та соціологічна науки
  СД_6_ДВС1.01_4 Порівняльна граматика
  ТПІМ_6_ДВС1.12_3 Порівняльна стилістика
  АММВ_6_ОНД.07_38 Практика усного та писемного мовлення
  АММВ_6_ОНД.05_6 Практична граматика
  АММВ_6_ОНД. 06 _6 Практична фонетика
  ТПІМ_6_ДВС1.04_4 Стилістика
  ТПІМ_6_ДВФ.10_3 Теоретична граматика
  АММВ_6_ДВФ.06_3 Теоретична фонетика
  УММН_6_ОНД.01_4 Українська мова за професійним спрямуванням
  ФВ_6_ОНД.08_10 Фізичне виховання
  ФС_6_ОНД.04_4 Філософія
  УМ_6_ДВФ.02_3 Вступ до мовознавства
  ФС_6_ДВС1.10_3 Основи економічної теорії
  ПМ_6_ДВС1.08_3 Практичний курс української мови
  ТМІМ_6_ДВФ.08_10 Французька мова