ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Литвиненко Віктор Юрійович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Старший викладач кафедри теорії та практики іноземних мов

Заступник декана факультету іноземних мов по роботі з іноземними студентами

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

 • Практичний курс французької мови.
 • Практична граматика французької мови.
 • Практична фонетика французької мови.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

 1. Laukhina I.S., Beletskaya I.A., Paladieva A.F., Hurskiy I.Y. Kazak Y.Y., Litvinenko V.Y., Kryshko A.Y. SCIENCE FOR MODERN MAN APPLICATION OF RELIGIUOS KNOWLEDGE IN MODERN INSTITUTIONS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION OF FRANCE. Monographic series «European Science». Book 4. Part 2. Included in International scientometric databases. MONOGRAPH. ScientificWorld-NetAkhatAV Karlsruhe, 2021. 70 p.

Навчальні посібники

 1. Практичний курс французької мови: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов ОС «Бакалавр» / уклад.: І. С. Лаухіна, В. Ю. Литвиненко, О. В. Побережник. Умань: Оміда‚ 2021. 219 с.
 2. Manuel de français. Навчально-методичний посібник з французької мови для студентів вищих навчальних закладів / уклад.: В. Ю. Литвиненко. Умань: Оміда, 2021. 161 с.

Статті

 1. Колісник В. Ю., Литвиненко В. Ю. Структура особистості у формуванні іншомовної готовності: Нау­кові записки Націо­нального універси­те­ту «Острозька академія»: серія­ «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 10(78). С. 191–194.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13517
 2. Лаухіна І.С. Паладьєва А.Ф. Литвиненко В.Ю. Формування духовно-моральних цінностей особистості шляхом запровадження релігійного навчання: досвід Франції: Special thematic issue: Higher education in Ukraine in the context of integration to the european educational space. #2. Book Volume 1 (86), 2020. С 18-29.
  URL: https://scholar.google.com.ua/…
 3. Лаухіна І.С. Паладьєва А.Ф. Литвиненко В.Ю. Побережник О.В. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ НАЗВ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ ФРАНЦІЇ, БЕЛЬГІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ І КВЕБЕКУ. Modern engineering and innovative technologies: Issue 15 / Part 4. February 2021. С 91-98. International periodic scientific journal. Indexed in INDEXCOPERNICUS (ICV: 84.35).
 4. Kolisnyk V. Lytvynenko V. FUTURE IT-ENGINEERS’ MOTIVATION AND SELF-ESTEEM IN FORMING THEIR READINESS TO USE ESP: International scientific journal «Grail of Science» | № 2-3 (April, 2021). С 424-429. Index Copernicus International. Indexed in ICI (World of Papers), CrossRef, OUCI, Google Scholar, ResearchGate, ORCID and OpenAIRE.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13608
 5. Колісник В. Ю., Литвиненко В. Ю. Достовірність педагогічного експерименту з формування іншомовної готовності майбутніх інженерів-програмістів. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). Київ‚ 2022. Вип. № 5 (7). С. 73–83.
  URL:http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1495/1493
 6. Литвиненко В. Ю. Сутність та особливості організації  процесу інформатизації управлінської діяльності в сучасних умовах війни в Україні з росією та інтеграції системи вищої освіти. Сolloquium-journal. 2022. № 26 (149). Р. 20–22.
  URL: https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/09/Colloquium-journal-2022-149-1.pdf

Навчальні посібники:

 1. LE FRANÇAIS. Навчальнтй посібник з французької мови для студентів вищих навчальних закладів / Укладач: В.Ю. Литвиненко. – Умань: Видавничополіграфічний центр «ОМІДА», 2019. – 161 стор.
 2. Французька мова для початківців: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / укл. І.С. Лаухіна, В.Ю. Литвиненко, О.В. Побережник. – Умань : ОМІДА 2019.
 3. Литвиненко В.Ю. Le Навчальний посібник з французької мови для студентів немовних спеціальностей. Видання 4-е,  перероблене і доповнене. / В.Ю. Литвиненко. – Умань – 2020. – 125с.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13364
 4. Лаухіна І.С., Литвиненко В.Ю., Побережник О.В. Le français. Початковий рівень.. Навчальний посібник з французької мови / Лаухіна І.С., Литвиненко В.Ю., Побережник О.В. – Умань – –  220 с.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13011

Стажування за останні 5 років

 1. Науково-педагогічне стажування з 18.11.2019 р. по 18.12.2019 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Мета стажування: Запозичення новітньої методики та досвіду викладання іноземних мов на кафедрі іноземних мов ЧНУ імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).
 2. Дистанційне післядипломне міжнародне стажування в Університеті Суспільних Наук (UNS) (м. Лодзь) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), тема стажування «Проєктний підхід в організаційній діяльності інституції. Інструменти Європейської комісії: Н-2020, Horyzon-Europe (2021-2027)» (07.02.2023-07.04.2023) – 6 кредитів ECТS, 180 годин.

 

Контакти викладача (електронна пошта)

victorlitvinenko0206@gmail.com