ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Авчіннікова Галина Дмитрівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики іноземних мов

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

 • Практичний курс німецької мови
 • Практична граматика німецької мови
 • Практична фонетика німецької мови
 • Методика навчання другої іноземної мови
 • Методика навчання другої іноземної мови у закладах профільної середньої
  освіти
 • Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької)

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема кандидатської дисертації: «Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2015 рік

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

1. Концепт в англійській лінгвокультурі: колективна монографія / [І. О. Білецька, А. Ф. Паладьєва, І. С. Лаухіна та ін. ; за ред. І. О. Білецької]; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.
Умань : Візаві, 2022. 245 с.
2. Авчіннікова Г. Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США: теорія і практика : монографія. Умань : Візаві, 2023. 285 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Граматика німецької мови : посібник для студ. гуманітарних спец. закладів вищої пед. освіти; укладачі: Г. Д. Авчіннікова, І. Б. Бойчевська, Л. Л. Веремюк. Умань: АЛМІ, 2019. 131 с.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11849
 2. Лекційний курс з лінгвокраїнознавства країн другої іноземної мови (німецької): навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; укл.: М. А. Кирилюк, Г. Д. Авчіннікова. Умань: АЛМІ, 2020. 135 с.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12641
 3. Фонетика німецької мови : посіб. для студ. гуманітарних спец. закладів вищої пед. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Г. Д. Авчіннікова, Н. В. Ставчук. Умань : АЛМІ, 2020. 130 с.
 4. Авчіннікова Г.Д., Ставчук Н. В. Фонетика німецької мови: посібник для студ. гуманітарних спец. закладів вищої пед. освіти / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 125 с.
  URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13378
 5. Авчіннікова Г. Д. Граматика німецької мови без проблем : навчальний посібник Умань : Візаві. 2021. 135 с.
  URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11849
 6. Авчіннікова Г. Д., Казак Ю. Ю., Побережник  О. В., Філіппович Т. М. Методика навчання другої іноземної мови : навчальний посібник. Умань : Візаві. 2021. 103 с.
 7. Авчіннікова Г. Д., Веремюк Л. Л. Практичний курс німецької мови : навчальний посібник (для освітнього ступеня «бакалавр»). Умань : Візаві, 2022. 126 с.

Статті у збірниках, що входять до наукометричних баз

 1. BiletskaI. O.,Paladieva A. F., Avchinnikova H. D., Kazak Y. Y. The use of modern technologies by foreign language teachers: Developing digital skills. Linguistics and Culture Review. 2021. V. 5. P. 16–27.
  URL: https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1327

Статті у фахових виданнях України

 1. Авчіннікова Г. Д., Ставчук Н. В. Англійські запозичення в сучасній німецькій мові. StudiaLinguistica. Вип. 17. К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. С. 9–20.
  URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13944
 1. Авчіннікова Г. Д. Лінгвостилістичні особливості німецькомовного Інтернет дискурсу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика».Ужгород : Видавничий дім «Гельветика». Том 32 (71) № 5, 2021. С. 9–20.
  URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/5_2021/part_1/17.pdf
 2. Веремюк Л. Л., Авчіннікова Г. Д. Innovative technologies in teaching foreign languages. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика». 2022. Вип. 24/22. Том 1. С. 123–128.
  URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/45449/1/zfs-journal.uzhnu.uz.ua-№24-1-2022.pdf

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Авчіннікова Г. Д., Веремюк Л. Л. Англіцизми – загроза існуванню німецької мови. Modern engineering and innovative technologies. Німеччина, Карлсруе: Sergeieva&Co‚ 2020. Вип. 14. С. 34–42.
 2. Avchinnikova H. Approaches to the analysis of metaphor as an instrument of linguistic knowledge. Modern engineering and innovative technologies.Karlsruhe : Sergeieva&Co‚ 2023. Issue № 25. Part 3. Р. 181–189.
  URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit25-03/meit25-03
 3. Авчіннікова Г. Д., Ставчук Н. В. Становлення Міжнародного університету Шиллера / Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration. Leipzig, October, 2019.
  URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11998

Стажування за останні 5 років

 1.  Підвищення кваліфікації на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» з 19.10.2020 р. по 19.11.2020 р. – усього 90 год. (3 кредити ЄКТС), тема випускної роботи «Проблема готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій».
 2. Підвищення кваліфікації на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» за напрямом «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача» з 22.02.2021 р. по 26.02.2021 р. – усього 30 год. (1 кредит ЄКТС), тема «Моніторинг та діагностика освітньої діяльності».

 

Контакти викладача (електронна пошта)

avchinnikova23@gmail.com

 Google Scholar

 Publons